We wtorek, 15 stycznia, w Urzędzie Miasta Rybnika, podpisana została umowa na „Uporządkowanie i przebudowę istniejącej kanalizacji sanitarnej dla dzielnic centralnych Miasta Rybnika – zlewnia kolektora A”.

W imieniu miasta umowę podpisał prezydent Rybnika, Adam Fudali, wykonawcę reprezentował będzie Edward Kasprzak – wiceprezes zarządu firmy Hydrobudowa Polska S.A. oraz Jarosław Dusiło – członek zarządu tej firmy.

Umowa opiewająca na kwotę 14 239 408,10 zł brutto zostanie zawarta z konsorcjum firm w składzie:
•    Hydrobudowa Polska S.A. – Lider Konsorcjum,
•    Hydrobudowa 9 Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane S.A.- Partner Konsorcjum,
•    PBG S.A. – Partner Konsorcjum.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakres rzeczowy kontraktu obejmuje budowę kolektorów sanitarnych A o łącznej długości ok. 4 445 m w tym:
•   kolektor A1- wzdłuż prawego brzegu rzeki Nacyny na odcinku od ul. Kotucza do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (dł. odcinka ok. 2 845 m),
•    kolektor A2- wzdłuż istniejącego kanału na odcinku od ul. Energetyków do wlotu do kanału A1 przy ul. Rudzkiej (długość odcinka ok. 795 m),
•    kolektor A3- w ul. Rudzkiej na odcinku od Placu Kościelnego do skrzyżowania z ul. Kotucza (dł. odcinka ok. 805 m).

Rozpoczęcie robót nastąpi w ciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy. Zgodnie z zapisami kontraktu, na wykonanie robót wykonawca ma 24 miesiące od daty rozpoczęcia prac.
 
Umowa wchodzi w zakres Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Rybnik”, który ubiega się o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

źródło: rybnik.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj