Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane na obiektach:
– użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego,
– których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
– zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, będących własnością osób fizycznych.

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć składają jednostki samorządu terytorialnego, które ponoszą pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

Dofinansowaniem mogą być objęte także przedsięwzięcia na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przeprowadzające modernizację budynków z bezzwrotnych środków dotacyjnych, w ramach której unieszkodliwiany jest azbest. Wnioski o dofinansowanie na te przedsięwzięcia podmioty składają bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu. 

Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 2 mln zł. Połowę tej kwoty zagwarantuje ze swoich środków Wojewódzki Funduszu w Toruniu, drugą połowę Narodowy Funduszu w Warszawie. Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 1 tys. zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj