Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu po raz kolejny udzieli dotacji na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane na obiektach:
– użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego,
– których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
– zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych, będących własnością osób fizycznych.

Wnioski o dofinansowanie wyżej wymienionych przedsięwzięć składają jednostki samorządu terytorialnego, które ponoszą pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną i finansową realizację zadania.

MTP 300 x 250

Dofinansowaniem mogą być objęte także przedsięwzięcia na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, przeprowadzające modernizację budynków z bezzwrotnych środków dotacyjnych, w ramach której unieszkodliwiany jest azbest. Wnioski o dofinansowanie na te przedsięwzięcia podmioty składają bezpośrednio do Wojewódzkiego Funduszu. 

Środki przeznaczone na realizację programu wynoszą ponad 2 mln zł. Połowę tej kwoty zagwarantuje ze swoich środków Wojewódzki Funduszu w Toruniu, drugą połowę Narodowy Funduszu w Warszawie. Z udzielonej dotacji pokryte mogą zostać koszty demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest.

Maksymalne dofinansowanie może wynieść do 1 tys. zł do każdego 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

źródło: wfosigw.torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj