W perspektywie finansowej 2007-2013 otwierają się nowe możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcji biopaliw i biokomponentów, donosi Gazeta Prawna.

W ramach największego w skali Unii Europejskiej Programu Infrastruktura i Środowisko przewidziano na inwestycje produkcji biopaliw i biokomponentów ogółem 234,97 mln euro pochodzących z Funduszu Spójności oraz środków krajowych.

Jest to znaczące wsparcie w świetle realizacji zobowiązań Polski dotyczących promowania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych. W ramach osi priorytetowej IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych poświęcone jest inwestycjom w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw II generacji, objętych ustawą z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Ze wsparcia wyłączona jest budowa instalacji do produkcji produktów rolnych określonych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z budową zakładów produkujących biokomponenty i biopaliwa, a także instalacje do produkcji biogazu, z wyłączeniem produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, produkcji czystego oleju roślinnego i bioetanolu z produktów rolnych. Ze wsparcia mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, a maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 30 proc. Wartość projektu powinna wynosić min. 20 mln zł.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać do Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursu zamkniętego z określonym terminem otwarcia i zamknięcia naboru wniosków. Procedura oceny wniosków jest dwustopniowa i pozwala wnioskodawcy na dokładne przygotowanie projektu. Dokumenty niezbędne do aplikacji dostępne są na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Gospodarki, będącego instytucją pośredniczącą dla tego działania, oraz instytucji wdrażającej – Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj