Podczas wtorkowego posiedzenia rządu ministrowie zajmą się m.in. projektem ustawy ws. ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE; jest ona konieczna do uruchomienia wypłat z funduszu odbudowy, w związku z pandemią koronawirusa.

Chodzi ratyfikacje decyzji Rady z 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. W 2020 r. przywódcy państw członkowskich na unijnych szczytach w Brukseli wynegocjowali kształt unijnego budżetu na lata 2021-27 oraz zupełnie nowego instrumentu finansowego UE, funduszu odbudowy. Fundusz ten to reakcja na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię koronawirusa.

Wielkość funduszu – 750 mld euro, została ustalona w trakcie żmudnych negocjacji przywódców państw członkowskich, z czego 390 mld euro to bezzwrotne granty, a reszta to pożyczki.

UE chce nowe, dodatkowe środki pożyczyć na rynkach finansowych na warunkach korzystniejszych od tych, które mogłoby uzyskać wiele spośród państw członkowskich działając samodzielnie. Tym w imieniu Wspólnoty ma się zająć Komisja Europejska. Środki mają zostać z kolei spłacone w późniejszym czasie poprzez uzyskanie przez UE nowych zasobów własnych. Żeby jednak zrealizować ten plan nie wystarczy sama zgoda liderów państw i rządów krajów członkowskich. Aby Komisja mogła rozpocząć zaciąganie pożyczek, konieczne jest przyjęcie nowej decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

Oszczędność energii

Ministrowie zajmą się również projektem zmian ustawy o efektywności energetycznej. Według resortu klimatu i środowiska, celem propozycji jest dostosowanie do prawa UE obowiązujących przepisów w zakresie efektywności energetycznej. Projekt zakłada, że umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC) zawierane przez podmioty publiczne nie powodują zwiększenia długu publicznego. Ma to skłonić instytucje do szerszego korzystania z tego typu usług.

Projekt zakłada też powołanie centralnego rejestru oszczędności energii, w którym byłyby gromadzone dane dotyczące zrealizowanych projektów efektywności energetycznej za pomocą środków alternatywnych. Projekt również nakłada na właścicieli lub zarządców budynków wielolokalowych obowiązek zamontowania do 1 stycznia 2027 r. ciepłomierzy i wodomierzy zdalnego odczytu. Dostawcy ciepła i gazu mają też mieć obowiązek informowania odbiorcy o ilości gazu i ciepła zużytego w poprzednim roku, analogicznie do obowiązków dostawców energii elektrycznej.

Bezpieczeństwo na drogach

Kolejnym punktem, którym ma się zająć rząd, jest projekt uchwały ws. ustanowienia wieloletniego „Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”. Program zakłada takie działania jak poprawa warunków niechronionych uczestników ruchu. W szczególności to poprawa warunków widoczności na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów, w tym ich oświetlenie. Inne zadanie to m.in. rozdzielanie ruchu pieszych oraz rowerzystów od ruchu pojazdów za pomocą „fizycznych środków”, w tym wykonywania specjalnej infrastruktury dla pieszych oraz dla rowerów.

Zgodnie z projektem, celem programu jest ograniczenie liczby zabitych co najmniej o 40 proc., a ograniczenie liczby ciężko rannych o co najmniej 41 proc. na drogach krajowych; program dotyczy dróg krajowych będących w zarządzie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Rząd zajmie się również projektem uchwały w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021–2030. Realizacja działań zawartych w strategii ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, w taki sposób, aby mogły funkcjonować w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami. Celem dokumentu jest również wdrażanie w Polsce postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Cyfryzacja ma przyśpieszyć

Ministrowie mają również omówić projekt nowelizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Propozycja zakłada m.in. przeniesienie możliwości wyświetlania elektronicznych Kart Dużej Rodziny do publicznej aplikacji mobilnej – mObywatel.

Specyfika aplikacji mObywatel – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – umożliwia rezygnację z konieczności wnioskowania o elektroniczną formę KDR – aplikacja ta umożliwi bowiem pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu jej posiadaczowi, posiadającemu PESEL oraz dowód osobisty, a w przypadku dzieci mLegitymację, który zaloguje się do tej aplikacji.

Deweloperka i środowisko

Rząd zajmie się ponadto projektem noweli ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Funduszu ten będzie zabezpieczał pieniądze wpłacone na budowane mieszkania. Według założeń, “optymalizacja obecnie obowiązujących rozwiązań powinna zapewnić nabywcy bezpieczeństwo w relacjach z deweloperem, w tym również eliminację ryzyka utraty środków finansowych w przypadku upadłości dewelopera”.

Ministrowie mają się też zająć projektem noweli ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Celem nowych przepisów jest wzmocnienia udziału społeczeństwa w procesie wydawania zezwoleń dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Projektowane przepisy to pokłosie tzw. uzasadnionej opinii Komisji Europejskiej z marca 2019 roku ws. niezgodności polskich przepisów z prawem europejskim dotyczącym udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Rząd zajmie się również przedłożonym przez MSWiA projektem nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Projektowana regulacja ma dostosować przepisy krajowe do rozporządzenia PE, które zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do wprowadzenia do dowodów odcisków palców.

Czytaj więcej

Skomentuj