Poprawa stanu środowiska wód Bałtyku – to główny cel założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, który 3 kwietnia był przedmiotem obrad Rady Ministrów.

Projektowana ustawa regulować będzie kwestie opracowania i realizacji poszczególnych elementów strategii morskiej. Unormuje tryb i sposób ich sporządzenia, tj. wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, ustalenia właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich, ustalenia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich, opracowania programu monitorowania, a także opracowania programu działań zwanego krajowym programem ochrony wód morskich.

– Kompleksowa ochrona wód morza Bałtyckiego jest jednym z priorytetów Ministerstwa Środowiska – powiedział minister Marcin Korolec. – Przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy Prawo wodne przyczynią się do osiągnięcia dobrego stanu środowiska Bałtyku. Będą jednocześnie zgodne z wymogami i standardami Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami do projektu ustawy, zostanie przygotowana wstępna ocena stanu środowiska wód morskich. Będzie ona obejmowała analizy podstawowych cech i właściwości wód morskich, obecnego stanu środowiska wód morskich, dominujących presji i oddziaływań wywieranych na stan środowiska wód morskich, ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich oraz kosztów degradacji środowiska wód morskich. Na podstawie wyników wstępnej oceny stanu środowiska morskiego, opracowany zostanie zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska morskiego. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich będzie także podstawą do ustalenie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników.

Kolejnym wymaganym etapem wdrażania strategii morskiej jest opracowanie programu i prowadzenie monitoringu wód morskich. Zgodnie z założeniami, dotychczas prowadzony monitoring wód będzie miał na celu także pozyskanie informacji o ich stanie dla potrzeb oceny osiągania celów środowiskowych dla wód morskich.

Ostatnim elementem strategii morskiej, który powinien zostać implementowany jest krajowy program ochrony wód morskich. Program będzie wymagać przeprowadzenia strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko, ponieważ wyznaczać będzie ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko morskie. Komisja Europejską i zainteresowane państwa członkowskie Unii Europejskiej będą powiadamiane o krajowym programie ochrony wód morskich w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac nad jego opracowaniem, do 2015 roku.

Zakłada się, że poszczególne elementy strategii morskiej będą podlegały przeglądowi co 6 lat.

Projektowana ustawa będzie transponować do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej). Dyrektywa określa działania, jakie powinny podjąć państwa członkowskie, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan ekologiczny środowiska morskiego.

źródło: Mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj