Dziś wchodzi w życie ustawa o odnawialnych źródłach energii, która ma za zadanie przybliżyć polską energetykę do zachodnich standardów. Jednocześnie trwają już prace nad zmianą nowych przepisów.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii dostosowuje polskie przepisy do standardów obowiązujących w innych wiodących krajach UE. Jej celem jest zagwarantowanie trwałego rozwoju gospodarki energetycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska. Nowe rozwiązania umożliwią m.in. kształtowanie mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, chłodu lub biogazu rolniczego w instalacjach OZE, a także wykorzystanie na cele energetyczne produktów ubocznych lub pozostałości z rolnictwa i przemysłu wykorzystującego surowce rolnicze.

Jedną z podstawowych zmian wobec obecnie obowiązujących przepisów dot. wspierania OZE  jest zmiana systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny. Ustawa zawiera też tzw. zapisy prosumenckie. Chodzi o to, że właściciele mikroinstalacji OZE do 10 kW będą mieli gwarantowany odkup wytworzonej przez nich energii po preferencyjnej cenie, wyższej niż rynkowa, przez 15 lat. Ustawa reguluje też kwestie wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej UE. Jednym z jej założeń jest 20-proc. udział tych źródeł w końcowym zużyciu energii. Dla Polski cel ten jest trochę niższy – 15,5 proc.

Sejm uchwalił ustawę 20 lutego 2015 r., a prezydent podpisał ją 11 marca. Ustawa o OZE weszła w życie 4 maja 2015 r. Część przepisów zacznie obowiązywać w październiku 2015 r. oraz od 1 stycznia 2016 r.

[poll id=”8″]

Czytaj więcej

Skomentuj