Powołany przez resort środowiska zespół ekspertów pomaga samorządom wdrożyć zapisy nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poniżej publikujemy niektóre pytania dotyczące opłat wraz z odpowiedziami.

1. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie opłatami jeżeli nieruchomość należy do gminy? Liczbę swoich najemców musi podać gmina czy deklaracja zostaje wysyłana do każdego najemcy nieruchomości gminnej i on podaje ile osób zamieszkuje?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy zdefiniowany został właściciel nieruchomości przez co rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgodnie z powyższym, jednostka posiadająca tę nieruchomość w zarządzie, ale umowa może wskazywać również najemcę.

2. Mam pytanie, czy pobieranie opłat za odpady w nowym systemie prawnym, gminy mogą scedować na Związek Gmin? Opłaty stanowią dochód gminy i z tego tytułu są różne interpretacje.

Jeżeli gmina w ramach odpowiednio zawartej umowy sceduje takie uprawnienia na związek gmin, to w moim przekonaniu nie ma przeszkód prawnych i w pewnym sensie uprości to nawet proces pobierania opłat i zarzadzania gospodarką odpadami w Państwa rejonie.

3. Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji na temat wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Gmina zastanawia się nad ustaleniem stawki opłaty od gospodarstwa domowego, jednakże chcielibyśmy gospodarstwa zróżnicować i podzielić na gospodarstwa b. małe, małe, średnie, duże i b. duże i dla każdego z nich ustalić wskaźnik wyliczenia opłaty. Czy taki wskaźnik będzie mógł się pojawić w uchwale rady mówiącej o metodzie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami czy w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zgodnie z art. 6j ust. 2 ustawy rada gminy może uchwalić jedną stawkę opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego (metoda ryczałtowa). Oznacza to, że przy wyborze tej metody określenia opłaty ustala się jedną stawkę, która obowiązuje w jednej wysokości na gospodarstwo domowe, czyli zróżnicować stawki np. w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. Przy przyjęciu metody ryczałtowej gmina może ustalić wysokość opłaty w zależności od ilości osób lub ilości odpadów ale musi to być jedna stawka.

4. Gmina zdecydowała, że opłatę za odbiór odpadów będzie naliczać w za osobę. Jak obliczyć stawkę w taki sposób, aby była najbardziej wiarygodna i miarodajna?

Zgodnie z art. 6k ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:
– liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,
– ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych (można uzyskać na podstawie danych statystycznych z GUS lub z krajowego planu gospodarki odpadami 2014),
– koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (tzw. koszty transakcyjne np. stanowiska w gminie do spraw gospodarki odpadami, przyrost nie płaconych należności za odbiór i wywóz odpadów, wzrost strumienia odpadów, rezerwa dla gminy, koszty selektywnego zbierania, itp.),
-przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Ponadto, rada gminy ustala niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane w sposób selektywny.

5. W przypadku podziału gminy na sektory, czy istnieje możliwość ustalenia stawek opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców, różnych dla każdego z sektorów?

Nie ma takiej możliwości. Rada gminy ustala jedną stawkę opłaty dla całej gminy. Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podział gminy na sektory jest dokonywany w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a nie w celu różnicowania wysokości opłat.

6. Czy w przypadku gdy gmina nie podejmie uchwały o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności?

W przypadku nie objęcia przez gminę tych nieruchomości systemem odbioru odpadów komunalnych, gdzie te stawki miały by być zastosowane? Nie ma obowiązku podejmowania uchwały dotyczącej ustalenia stawek opłaty za pojemniki o określonej pojemności, jeżeli gmina nie podejmie uchwały o odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W stosunku do takich nieruchomości rada gminy, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę odbierania odpadów komunalnych. W przypadku funkcjonującej uchwały w tym zakresie możliwa jest jedynie jej zmiana, bez obowiązku podejmowania nowej.

7. Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku? Opłata nie jest podatkiem więc wydaje się, że jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów to rada gminy może zmienić stawkę opłaty.

Możliwa jest zmiana stawki opłaty w trakcie roku.

8. Jak należy rozumieć w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy o czystości i porządku pojęcie powierzchni lokalu mieszkalnego, a w szczególności według jakich zasad i standardów odbywać ma się pomiar tej powierzchni?

Do gminy należy ustalenie co uznaje za powierzchnię lokalu mieszkalnego. Definiowana przez gminę powierzchnia lokalu mieszkalnego powinna odnosić się do wszystkich właścicieli nieruchomości i powinna być ustalona w sposób który umożliwi jej weryfikację. Objaśnienia wskazujące jaką powierzchnię należy uwzględnić jako powierzchnię lokalu mieszkalnego mogą być zawarte np. we wzorze deklaracji, który określi rada gminy.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj