Wydawanie decyzji dotyczących legalnego przemieszczania odpadów oraz przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnego przewozu przez granicę śmieci – to zgodnie z projektem rozporządzenia będą zadania nowego departamentu transgranicznego przemieszczania odpadów, który powstanie w GIOŚ.

W wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano informację na temat projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie ws. nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

Skala jest tak duża, że konieczny jest nowy departament

“W związku z potrzebą efektywnego reagowania na zjawiska występujące w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów oraz zmieniające się trendy, które wpływają zarówno na legalne, a w znacznie większym stopniu również na nielegalne przemieszczanie odpadów oraz niedostateczną liczbą pracowników, co skutkuje niepełną realizacją zadań, zachodzi potrzeba utworzenia nowego departamentu, realizującego kompleksowo zadania wymagane w tym zakresie” – wyjaśniono potrzebę nowych przepisów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem w GIOŚ powstanie departament transgranicznego przemieszczania odpadów.

Czym miałaby się zajmować nowa komórka?

Z wykazu dowiadujemy się, że zadaniem nowego departamentu będzie “kompleksowe podejście do zagadnień związanych z wydawaniem decyzji w zakresie legalnego przemieszczania odpadów oraz powiązanych zagadnień współpracy na forum Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych (Konwencja Bazylejska), przeciwdziałaniem i zwalczaniem nielegalnego przemieszczania odpadów”. “Nowym, niezwykle ważnym, zadaniem będzie analiza trendów występujących w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, badanie przyczyn ich występowania i opracowywanie rozwiązań eliminujących niepożądane zjawiska” – podkreślono.

To wsparcie Polskiego Ładu w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego

Dodano, że projektowane rozporządzenie wspiera realizację założeń rządowego programu Polski Ład w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, poprzez wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami tak, aby możliwe było ograniczenie ich wytwarzania i zwiększenie przydatności do recyklingu.

“Kluczowe będzie wydzielenie pionu analitycznego w tworzonym Departamencie Transgranicznego Przemieszczania Odpadów. Zadaniem tego pionu będzie badanie trendów i powiązań w legalnym oraz w szczególności w nielegalnym przemieszczaniu odpadów, aby przeciwdziałać zjawiskom, które osłabiają konkurencyjność polskich, legalnie działających firm recyklingowych. Tworzenie polskiego silnego i stabilnego rynku recyklingu jest kluczowe dla wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Niekontrolowany, nielegalny dopływ odpadów z zagranicy zagraża funkcjonowaniu tego istotnego dla GOZ sektora” – zaznaczono.

Wzmocnienie kontroli w zakresie wydawania zezwoleń na przywóz odpadów

Według autorów projektowanego rozporządzenia konieczne jest również wzmocnienie kontroli nad wydawaniem zezwoleń na przywóz odpadów i ograniczenie takiej możliwości do przypadków koniecznych i uzasadnionych. “Oznacza to potrzebę bardziej pogłębionej analizy w zakresie wydawania sprzeciwów wobec przywozu odpadów do Polski” – podsumowano.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w wykazie, nowe rozporządzenie ma zostać wydane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2022 r.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Drogi Portalu,
    Chciałbym nieśmiało zauważyć, że w gospodarce odpadami nie występuje zjawisko “nielegalnych odpadów” jedynie sam ich przewóz/transport/magazynowanie może nosić znamiona bycia “nielegalnym”.
    W związku z tym w GIOŚ na 100% powstanie Departament do zwalczania nielegalnego transgranicznego przewozu odpadów.
    Składnia języka polskiego lubi płatać figle, więc warto jej poświęcić chwilę uwagi przed upublicznieniem tekstu.

    Miłego dnia !!!

Skomentuj