Przedstawiciele gmin i powiatów regionu łódzkiego dyskutowali nad zapisami w projektowanych ustawach, dotyczących utrzymania czystości i gospodarki odpadami. Spotkanie na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi zorganizowało Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego.

Przedstawiciele gmin wysłuchali wystąpienia Bernarda Błaszczyka, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. Przedstawiciel ministerstwa przedstawił zmiany i obowiązujące przepisy w ustawach: "O odpadach" i "O utrzymaniu czystości i porządku w gminach". Według nowych przepisów, które wejdą w życie już w przyszłym roku gminy przejmą obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania odpadów komunalnych. Odbiorem nieczystości zajmować się będą firmy wyłonione w przetargach. Gminy będą musiały również zwiększyć poziom recyklingu, co będzie się wiązało obowiązkiem budowy instalacji przetwarzania odpadów. Nowe przepisy zmniejszyć mają ilość śmieci ulegających biodegradacji, zintensyfikować selektywną zbiórkę odpadów oraz wyeliminować uporczywy problem nielegalnych wysypisk śmieci.

W spotkaniu uczestniczyła też prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Prezydent podkreśliła, że nowe zapisy ustawy mają na celu ograniczenie nielegalnego wywozu śmieci, co obecnie często się zdarza.

– Jeżeli ustawa wejdzie w życie w żaden sposób nie będzie się opłacało wyrzucać śmieci na tzw. dzikie wysypisko. Teraz prawo nakazuje podpisanie umów na wywóz śmieci, ale zdarza się, że ich nadmiar usuwany jest nielegalnie. Po wejściu w życie ustawy nie będzie już ważne czy będzie to jeden pojemnik czy kilka – gmina i tak będzie musiała je odebrać. Wszystko wskazuje na to, że zryczałtowania opłata na wywóz śmieci będzie niższa niż ta obecnie płacona przez mieszkańca – powiedziała prezydent Hanna Zdanowska.

źródło: uml.lodz.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj