Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie otrzyma 637 mln zł z Funduszu Spójności. Dzięki wsparciu przekazanemu prez NFOŚiGW 5700 nowych użytkowników podłączy się do kanalizacji, a 6700 do sieci wodociągowej.

To szósty etap wodno-ściekowego przedsięwzięcia, o całkowitym koszcie 1,2 mld zł. Wcześniejsze 4 etapy, dofinansowane były z programu przedakcesyjnego ISPA, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Podpisana w piątek w Warszawie umowa MPWiK z Narodowym Funduszem jest drugą w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020. Poprzednia, piąta, z czerwca ub. roku opiewała na 541 mln zł dotacji z Unii Europejskiej przy całkowitym koszcie przedsięwzięcia – ponad 1 mld zł. Jej realizacja jeszcze trwa – zakończy się w połowie 2021 roku. W sumie, wielofazowy warszawski projekt (I-VI), od 2000 r. do 2023 r. otrzyma blisko 3,3 mld zł z unijnych pieniędzy, którymi dysponuje NFOŚiGW.

– Warszawskie „ściekowe” przedsięwzięcie to największy projekt, który będzie realizowany dzięki środkom unijnym. Do końca roku NFOŚiGW podpisze umowy na ponad 1,8 mld zł dofinansowania z działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Inwestycje obejmą 31 miast, największe z nich – poza Warszawą – będą realizowane w Poznaniu, Radomiu, Lublinie i we Wrocławiu. Wodno-kanalizacyjne projekty łącznie będą kosztowały 3,6 mld zł. W przyszłym roku Fundusz planuje podpisanie kolejnych, około 100 umów w ramach tego unijnego działania – powiedział prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Prezes MPWiK m.st. Warszawy Renata Tomusiak dodała, że beneficjentami tej gigantycznej ekologicznej inwestycji będą mieszkańcy Warszawy, a dofinansowany szósty etap projektu na pewno nie jest ostatnim.

Przy podpisaniu umowy był obecny Sekretarz Stanu w MŚ Paweł Sałek, który zaznaczył, że już 90 proc. kraju ma zrealizowane wymagania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków, zgodnym z unijną dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. A NFOŚiGW – zdaniem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej – jest jednym z najlepszych w Europie przykładów na to, jak skutecznie finansować ochronę środowiska.

W ramach inwestycji pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI”  na terenie stolicy zaplanowano: budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, modernizację pompowni ścieków, modernizację oczyszczalni ścieków „Czajka” i „Południe” oraz wdrożenie systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi. Natomiast w Pruszkowie wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna i wodociągowa, a w Wieliszewie koło Serocka modernizacji ulegnie Stacja Uzdatniania Wody „Wieliszew”, zaopatrująca w wodę północne dzielnice Warszawy.

Projekt przyczyni się do podłączenia 5700 nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, a 6720 osób skorzysta z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Czytaj więcej

Skomentuj