1 / 2

Przeciętny Polak wytworzył w 2020 r. 342 kg odpadów komunalnych. To wzrost o 2,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. O 4 proc. mniej odpadów wyprodukował przemysł – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS przedstawił doroczny raport na temat ochrony środowiska w Polsce. Z danych wynika. W 2020 r. zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych. To wzrost o 2,9 proc. w porównaniu z 2019 r. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 342 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 10 kg w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z gospodarstw domowych odebrano 11,3 mln ton odpadów, co stanowiło 86,1 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.

Więcej odzysku niż unieszkodliwiania

W 2020 r. funkcjonowało 2 239 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Usługę odbierania odpadów komunalnych świadczyło 1 306 przedsiębiorstw.

Zebrane odpady komunalne w 2020 r. zostały skierowane do następujących procesów:

odzysk – 7 732,8 tys. ton (59,0 proc.), w tym:

 • recykling – 3 498,6 tys. ton (26,7 proc.),
 • biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 577,9 tys. ton (12 proc.),
 • przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 656,2 tys. ton (20,3 proc.),

unieszkodliwienie – 5 384,1 tys. ton (41 proc.), w tym:

 • przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 166,4 tys. ton (1,3 proc.),
 • przez składowanie – 5 217,7 tys. ton (39,8 proc.).

Na koniec 2020 r. funkcjonowało 271 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 692 ha. Ponad 94 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 97 357 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 113 116 tys. kWh energii elektrycznej.

W 2020 r. zamkniętych zostało 12 składowisk o łącznej powierzchni około 30,7 ha. W 2020 r. zlikwidowano 9 946 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 72,2 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2020 r. odnotowano istnienie 2 025 dzikich wysypisk.

Odpady przemysłowe

W 2020 r. wytworzonych zostało 109,5 mln ton odpadów przemysłowych. To spadek o 4 proc. względem roku poprzedniego.

Według GUS-u głównym źródłem odpadów były, podobnie jak w latach poprzednich: górnictwo i wydobywanie (60,8 mln ton), przetwórstwo przemysłowe (23,1 mln ton) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę (11,6 mln t).

Największy udział w ilości wytworzonych odpadów stanowiły odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud i innych kopalin (59 proc.) oraz odpady z procesów termicznych (17 proc.).

Dominującymi sposobami postępowania z odpadami wytworzonymi w 2020 r. były odzysk (48,4 proc.) oraz składowanie (42,3 proc.).

Ilość odpadów składowanych (nagromadzonych) w obiektach własnych zakładów na koniec 2020 r. wyniosła 1 788 mln ton. Niezrekultywowana powierzchnia składowisk odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) wynosiła prawie 7,9 tys. ha, z czego składowiska, obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym hałdy stanowiły 53,5 proc., zaś stawy osadowe 46,5 proc. W ciągu roku zrekultywowano 13,6 ha powierzchni terenów składowania odpadów.

Udział odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi wyniósł 48,4 proc.

Źródło: GUS

Czytaj więcej

1 Komentarz

 1. Dlaczego w statystykach nie wykazywane są pozycje dotyczące:
  – ilości masy odpadów odebranych z “dzikich” składowisk odpadów przemysłowych (tzw. ciężką chemią),
  oraz
  ile zostało uruchomionych nowych instalacji w zamian za zamknięte składowiska.

Skomentuj