Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie jest inicjatorem powstania Wielkopolskiego ‪‎Klastra ‪‎Wodnego. Odbyło się już pierwsze spotkanie inaugurujące projekt.‬‬‬‬

Idea jest elementem koncepcji Prezesa Zarządu MPWiK w Lesznie, Rafała Zalesińskiego dotyczącej funkcjonowania i wizji rozwoju spółki. Inicjatywa pn. Wielkopolski Klaster Wodny ma na celu stworzenie narzędzia rozwoju powiązania kooperacyjnego pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowo-badawczymi regionu (powiązanie nauki z praktyką), podmiotami otoczenia biznesu i JST, zmierzającego do wspierania rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocnienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wod-kan przez m.in. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Obszarami współpracy mogą być: strategia rozwoju gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, zagospodarowanie osadów ściekowych, rozwój laboratorium, wsparcie dla prowadzonych nowych projektów, edukacja i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska. Współpraca niesie za sobą także korzyści w postaci kształcenia wyspecjalizowanej kadry, zintegrowanego programu praktyk studenckich, a także profilowania kompetencji pracowniczych. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 daje świetne możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania na te projekty.

Pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej Wielkopolskiego ‪‎Klastra ‪‎Wodnego odbyło się na terenie zmodernizowanej Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo. Przybyli na nie przedstawiciele Władz oraz Urzędu Miasta Leszna, Gmin Lipno, Święciechowa i Osieczna, uczelnie akademickie z Poznania (Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Poznańska) oraz Leszna (PWSZ), a także lokalny Zespół Szkół Ochrony Środowiska. Byli przedstawiciele ważnych instytucji z zakresu ochrony środowiska oraz firmy branżowe.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj