1 / 6

6 października, w Poznaniu odbyła się pierwsza inauguracyjna konferencja z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie”. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wydarzenia odbyło się pod hasłem „Ku przyszłości”.

Gospodarzem konferencji był Zarząd Województwa Wielkopolskiego reprezentowany podczas konferencji przez Jacka Bogusławskiego, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego a wśród zaproszonych gości znaleźli się prof. dr hab. inż. Klaudia Borowiak, Dziekan WIŚiIM UP w Poznaniu, Hanna Grunt, ekspert, Ojciec dr Stanisław Jaromi OFMConv, Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu – REFA, Agata Kuźmińska Prezes Fundacji Instytut Zielonej Przyszłości, prof. dr hab. Andrzej Mizgajski WGS-EiGP UAM w Poznaniu, Tomasz Nowak Poseł na Sejm, Adam Szejnfeld Senator RP a także Dominika Kmiecik – uczennica LO im. J. Słowackiego z Grodziska Wielkopolskiego, członkini zespołu, który został laureatem konkursu pt. „Przemysł a ochrona środowiska – rozwój województwa Wielkopolskiego w oparciu o gospodarkę wodorową.

Ochrona środowiska ważna na każdym poziomie

Zdaniem Jacka Bogusławskiego ochrona środowiska i klimatu jest bardzo ważnym aspektem rozwoju na poziomie zarówno lokalnym, jak i regionalnym oraz globalnym. Podkreślił on, że inicjatywa wynikająca z koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki. – Zgodnie z towarzyszącą EZŁ mapą drogową, niebawem zostaną wdrożone nowe ramy prawne i wytyczne. Efektem tego procesu jest choćby ogłoszone w lipcu br. przez Komisję Europejską „Europejskie prawo o klimacie” i związane z nim założenia pakietu „Fit for 55”. Nie można także pominąć wniosków wynikających z sierpniowego raportu IPCC na temat zmian klimatycznych – powiedział Jacek Bogusławski i dodał, że: – Powyższe okoliczności determinują konieczność przygotowania naszego Regionu do tych intensywnych procesów. Zależy nam na tym, aby zarówno starostowie powiatów, jak i włodarze wielkopolskich gmin mieli szeroki dostęp do aktualnej sytuacji prawnej, najlepszych praktyk i wyzwań związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w 2050 r.

Jednym z ważniejszych celów konferencyjnego cyklu zapoczątkowanego konferencją „Ku przyszłości” jest usystematyzowanie najpilniejszych potrzeb i możliwości Wielkopolski.

Klimat między nauką, polityką a ideologią

„Współczesne zmiany klimatyczne – między nauką, polityką a ideologią” to tytuł wykładu inauguracyjnego, który poprowadził prof. dr hab. Andrzej Mizgajski WGS-EiGP UAM w Poznaniu.
– Pamiętajmy że klimat jest pojęciem statystycznym, które opisuje pewien rytm roczny przyrody – rozpoczął prelegent. Omawiając związek między nauką polityką a ideologią prof. Mizgajski podkreślił, że: – Polityka ma wypracować i przyjąć najlepsze rozwiązania z punktu widzenia tych grup którymi politycy są zainteresowani. Ideologie natomiast formułują interpretacje rzeczywistości i koncepcje po to aby motywować określone grupy do określonych zachowań. Jakkolwiek każda z tych domen ma swoją rolę to są one ze sobą ściśle zależne i oddziałują na siebie. Nauka ma dostarczać przesłanek dla pozostałych domen. Zarówno ideolodzy jak i politycy powołują się i powinni się powoływać na wyniki opracowań naukowych – kontynuował prof. Mizgajski, który podsumował rozważania na temat relacji nauki, polityki i ideologii w następujący sposób: – Co istotne, polityka ma narzędzia wpływu nie tylko na ideologie ale także na naukę. Ideologia z kolei dostarcza pewnych założeń, które są obecne w zasadzie w każdym badaniu naukowym. Politycy również często odwołują się do określonej ideologii.

Punkt widzenia zależny od miejsca siedzenia

Wychodząc od faktów takich jak to, że w bardzo wielu miejscach średnia temperatura rośnie oraz faktu częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i tego, iż bezsprzecznie rośnie emisja gazów cieplarnianych i intensywność użytkowania powierzchni naszej planety przez człowieka prof. Mizgajski odniósł się to tego jak postrzegają walkę ze zmianami klimatu kraje wysoko rozwinięte a jak kraje rozwijające się.
– Na poziomie globalnym kraje wysoko rozwinięte obarczają winą za zachodzące zmiany klimatyczne kraje rozwijające się a same w niezbyt dużym stopniu zmniejszają swoje emisje Co więcej kraje rozwijające się „mówią”: „Pokażcie nam statystyki historycznych emisji, zsumujmy emisje od okresu industrializacji łącznie i się okaże się wy o wiele więcej wyemitowaliście aby osiągnąć obecny poziom rozwoju niż my. A zatem pozwólcie nam was dogonić was potem my będzie tak samo jak wy redukować zanieczyszczenia.” – powiedział prof. Mizgajski i zauważył, że – Kraje rozwijające się bronią się przed wiążącymi deklaracjami a dylematem krajów wysoko rozwiniętych jest kwestia czy wykładać pieniądze na działania na wywieranie wpływu na zmniejszanie emisji czy może lepiej przeznaczyć te środki na poszukiwanie czystych źródeł energii, poszukiwanie nowych technologii które będą czystymi pod względem emisji zanieczyszczeń.

Debata w gronie ekspertów

Spotkanie zakończyła niemal godzinna debata zaproszonych gości zatytułowana „Każda inicjatywa jest ważna”.
– W całej Wielkopolsce widzimy jak zmieniają się jeziora, jak stepowieje wielkopolska i to są sygnały, które jasno pokazują że należy wyznaczać kierunki i je systematycznie realizować. Musimy wyznaczać sobie cele i pozyskiwać środki zewnętrzne aby nasz region zatrzymał negatywne oddziaływanie na środowisko. Tak abyśmy w najbliższej przyszłości mogli zostawić dla kolejnych pokoleń Wielkopolskę taka jaką sami zastaliśmy – powiedział Jacek Bogusławski i dodał, że w tej chwili wielkopolska jest na etapie negocjacji kolejnych środków unijnych (w perspektywie 2021 – 2027). Ponad 30% z tych środków przeznaczone jest na działania związane z klimatem z ochroną środowiska. Myślę że uda nam się to właściwie zaimplementować. Jeśli teraz nie wyznaczymy sobie celu i nie będziemy go realizować to w najbliższych latach może być u nas ciężko – podsumował Jacek Bogusławski.

Wręczono odznaki honorowe

Podczas konferencji „Ku przyszłości”, zgodnie z decyzją kapituły odznaki honorowej oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniono prof. dr hab. Andrzeja Mizgajskiego oraz Hannę Grunt – byłą prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jest to odznaka za zasługi dla województwa Wielkopolskiego i znaczący wkład wielowymiarowe kształtowanie i ochronę środowiska oraz klimatu.

Co dalej z „Wielkopolskimi rozmowami o klimacie”?

Kolejne konferencje z cyklu „Wielkopolskie rozmowy o klimacie” , zaplanowane zostały na grudzień br. oraz luty i kwiecień 2022 r., będą dotyczyły następujących tematów przewodnich:

  • II. Konferencja: „Wyzwania klimatyczne w podejściu UE, Polski i województwa wielkopolskiego. Ramy formalne i prawne.”
  • III. Konferencja: „Działania adaptacyjne i przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu.
  • IV. Konferencja: „Jak sprostać wyzwaniom służącym ochronie klimatu? Możliwości finansowania i dobre praktyki”.

Szeroki zakres tematyczny ma pozwolić na kompleksowe podejście zarówno do działań związanych z potrzebą adaptacji do zmian klimatu, przeciwdziałaniem skutkom zmian klimatu, ochroną zdrowia i życia oraz źródłami finansowania. Ważne, aby każda inicjatywa, każdy cel i wyzwanie mogło być konsekwentnie realizowane.

Czytaj więcej

Skomentuj