Od wielu już lat Służba Więzienna uczestniczy w działaniach z zakresu ochrony środowiska. W ubiegłym roku, po raz kolejny, grupa skazanych (2300 osób) uczestniczyła w ogólnoświatowej akcji sprzątania świata. Uczestnictwo w tej akcji skazani traktują, jako pewnego rodzaju wyróżnienie.

W jednostkach penitencjarnych w ramach działań proekologicznych prowadzona jest zbiórka zużytych baterii oraz segregacja śmieci i odpadów.

W 2010 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych podpisali porozumienie o zatrudnieniu skazanych na terenach działania Lasów Państwowych. W ramach realizacji tego porozumienia skazani zatrudnieni są przy zadrzewianiu oraz porządkowaniu terenów leśnych.

Służba Więzienna wystąpiła do Ministerstwa Środowiska z inicjatywą włączenia osób odbywających karę pozbawiania wolności w działania przeciwpowodziowe. Efektem podjętych działań ma być podpisanie przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej porozumienia dotyczącego nieodpłatnego zatrudnienia skazanych przy pracach związanych z gospodarka wodną. W zakresie tym Służba Więzienna podjęła już konkretne działania, które zaowocowały podpisaniem przez dyrektorów okręgowych Służby Więziennej z dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej porozumień dotyczących skierowania do nieodpłatnego zatrudnienia przy pracach przeciwpowodziowych skazanych z jednostek penitencjarnych położonych na terenie działania danego dyrektora okręgowego. Zakres prac skazanych obejmować będzie oczyszczanie rowów i przepustów melioracyjnych, usuwanie drzew, krzewów i zarośli z wałów przeciwpowodziowych oraz porządkowanie terenów przy wałach i innych obiektach przeciwpowodziowych.

Poza przedstawionymi już działaniami osadzeni realizując swoje obowiązki wynikające z zapisów Kodeksu karnego wykonawczego zatrudnieni są nieodpłatnie przy pracach publicznych, wykonywanych na rzecz samorządów terytorialnych oraz wykonywanych na cele charytatywne. W ramach realizowania umów i porozumień zawieranych przez dyrektorów jednostek penitencjarnych z przedstawicielami władz lokalnych skazani zatrudnieni są przy porządkowaniu terenów miast i gmin, prowadzą prace porządkowe i gospodarcze na terenie placówek oświatowych oraz obiektów sportowych a także w domach opieki społecznej i hospicjach.

źródło: Służba Więzienna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj