Dziewięć miast złożyło wnioski o dofinansowanie z unijnego funduszu “Infrastruktura i środowisko” na budowę systemu gospodarki odpadami.

Na liście projektów indywidualnych dla działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się 12 kluczowych projektów mających w swoim zakresie budowę instalacji do termicznej utylizacji odpadów. Termin nadsyłania wniosków dla tych inwestycji minął 30 czerwca 2010 r.

Do końca ostatniego dnia przyjmowania wniosków o dofinansowanie wpłynęły dokumenty dotyczące następujących projektów:

– Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego
– Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie
– Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
– Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej
– System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania
– System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin Pomorza Środkowego
– Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II
– System gospodarki odpadami dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego wraz z budową zakładów termicznej utylizacji odpadów
– System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów – w tym przypadku beneficjent projektu, Zakład Gospodarki Odpadami w Olsztynie, podjął decyzję o zmianie technologii utylizacji odpadów z termicznej na tradycyjną – instalacja do termicznej utylizacji odpadów zostanie zastąpiona przez instalację do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów z przygotowaniem paliwa alternatywnego

Z ubiegania się o środki unijne z POIiŚ zrezygnował Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (projekt Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie – etap I – Modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych) oraz  Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. w Gdańsku, beneficjent projektu System gospodarki odpadami dla Metropolii Trójmiejskiej, który planuje skorzystać z dofinansowania w przyszłości.

Wszystkie złożone wnioski zostaną ocenione wg kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. W pierwszej kolejności projekty zostaną ocenione według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia. Na tym etapie oceniona zostanie m.in. kompletność dokumentacji aplikacyjnej (np. czy projekt posiada decyzję środowiskową oraz decyzję lokalizacyjną bądź wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego potwierdzający lokalizację dla danej inwestycji). Ocena projektu według kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia zostanie przeprowadzona maksymalnie w ciągu 12 dni roboczych od daty złożenia wniosku w Instytucji Wdrażającej, tj. do dnia 16 lipca 2010 r.

Następnie zgodnie z przyjętymi zasadami, beneficjenci będą mieli 7 dni roboczych na dokonanie niezbędnych korekt bądź uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej. Ponowna weryfikacja wniosku w Instytucji Wdrażającej powinna trwać nie dłużej niż 5 dni roboczych. Ostateczne wyniki oceny formalnej i merytorycznej I stopnia powinny być zatem znane do końca lipca 2010 r.

Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę formalną i merytoryczną I stopnia zostaną następnie poddane pogłębionej ocenie merytorycznej II stopnia (sierpień – wrzesień), a następnie skierowane do oceny przez ekspertów inicjatywy JASPERS oraz przez Komisję Europejską. Decyzja KE ostatecznie rozstrzygnie o zapewnieniu dofinansowania dla inwestycji spalarniowych.

W przypadku, kiedy złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie do 30 czerwca nie było możliwe lub bądź złożony w terminie wniosek nie uzyska oceny pozytywnej na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie przygotowania dokumentacji koniecznej do aplikowania w o środki w przyszłości. W takim przypadku, resort środowiska zarekomenduje wnioskodawcy zmianę charakteru projektu oraz złożenie deklaracji określającej zakładany przez beneficjenta zakres dokumentacji koniecznej do aplikowania o dofinansowanie w przyszłości, zakładany koszt uzyskania ww. dokumentacji, harmonogram przygotowania projektu oraz opis zasadniczego projektu inwestycyjnego, którego budowa miałaby być dofinansowania w przyszłości.

źródło: mos.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj