Blisko 120 ekspertów, przedstawicieli różnorodnych instytucji i organizacji z dorzecza Wisły oraz Odry, debatowało podczas V Krajowego Forum Wodnego na temat wyników ogólnopolskich badań, których celem było zdiagnozowanie najistotniejszych problemów gospodarki wodnej.

Zarówno badania, jak i tegoroczne Forum realizowano w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w związku z wdrożeniem przez Polskę Ramowej Dyrektywy Wodnej. Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie KZGW przez Korporację Badawczą PRETENDENT. Projekt stanowi pierwsze tego typu przedsięwzięcie badawcze na tak szeroką skalę w Polsce.

Do udziału w badaniach (trwających od grudnia 2011 do lutego br.) zaproszono blisko 800 przedstawicieli przemysłu, rolnictwa, samorządów, środowiska akademickiego i organizacji ekologicznych. Podczas wywiadów indywidualnych i grupowych eksperci zostali poproszeni o określenie istotnych problemów gospodarki wodne oraz ich przyczyn.

Głównym problemem wskazanym przez wszystkie grupy badanych jest zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Eksperci uznali go za najistotniejszy problem polskiej gospodarki wodnej, przy czym najczęściej dostrzegany był przez przedstawicieli uczelni wyższych oraz organizacji ekologicznych, a najrzadziej przez przedsiębiorców. 72% ekspertów zaobserwowało w swoim regionie zaśmiecanie rzek i potoków, a 28% respondentów oceniło jakość wód powierzchniowych jako złą lub bardzo złą. Przyczyną tego stanu rzeczy jest według ekspertów zaśmiecanie, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych, niewystarczające oczyszczanie wód przez oczyszczalnie ścieków oraz zbyt niska sanitacja wsi i obszarów wiejskich.

Drugim kluczowym problemem jest brak wody, szczególnie w opinii przedstawicieli instytutów naukowych, rolnictwa oraz rybołówstwa. Dla biznesu jest to zagadnienie równie istotne co zanieczyszczenie wód.  Respondenci wskazywali na występowanie w swoim regionie dużych wahań poziomu wody w rzekach i potokach (56%), zwiększone zagrożenie pożarami w okresach letnich (51%), częste okresy suszy (51%) oraz zarastanie i starzenie się zbiorników wodnych (54%).

Stany powodziowe uplasowały się na trzeciej pozycji – aż 50% badanych stwierdziło występowanie zagrożenia powodziowego w swoim regionie, jak również zwiększony spływ powierzchniowy – czyli duże ilości wody nie mieszczącej się w rowach, płynącej po ulicach czy  terenie po opadach deszczu.

Czwartym najczęściej zgłaszanym problemem była zła jakość wody na cele użytkowe. Mimo to, eksperci pytani o jakość wody w swoim regionie aż w 89% przypadków oceniali ją dobrze lub bardzo dobrze.

– Wyniki badań zaskoczyły nas jedynie częściowo – skomentował wyniki Janusz Wiśniewski, p.o. Prezesa KZGW. – Problemy związane z polską gospodarką wodną są społeczeństwu dobrze znane. Naszą uwagę zwrócił fakt, że mimo powodzi w 2010 r., bardziej zauważalne i odczuwalne według ekspertów są skutki suszy, a przecież w Polsce w odróżnieniu od innych krajów nie zdarzają się ograniczenia poborów wody.  Wyniki badań pokazały również, że pomimo świadomości problemów, społeczeństwo nie chce uczestniczyć w kosztach ich rozwiązywania. Tymczasem aktualne wyzwania są skutkiem braku inwestycji od lat 50-tych i 60-tych i te zaległości musimy w ciągu najbliższych lat nadrobić  – dodał Wiśniewski.

Eksperci zaopiniowali również dotychczasowy przebieg konsultacji społecznych oraz planowane działania związane z wdrożeniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Głównym zadaniem Polski, związanym z wdrożeniem dyrektywy, jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód powierzchniowych oraz podziemnych.

– Staramy się szukać takich rozwiązań, które w zgodzie z ochroną środowiska pozwalają na to, aby wodę w Polsce wykorzystywać  w sposób najlepszy do tych celów, które towarzyszą  rozwojowi człowieka, czyli zarówno gospodarczych, przemysłowych jak i rozwoju rolnictwa czy żeglugi śródlądowej z poszanowaniem wszystkich aspektów przyrodniczych – powiedział Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Czas na zgłaszanie opinii i wniosków w realizowanym właśnie etapie konsultacji minął 29 lutego br. Badania zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj