Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA prowadzi ogólnokrajowy cykl specjalistycznych seminariów roboczych dotyczących polityki przeciwpowodziowej i gospodarowania wodami w Polsce.

Projekt obejmuje cykl 5 jednodniowych seminariów roboczych, które odbywają się w placówce Ministerstwa Środowiska. Obrady Wodnego Okrągłego Stołu (WOS) prowadzone są z udziałem uczestników kompetentnych w zakresie gospodarowania wodami i zarządzania zasobami wodnymi. Docelowo uczestnicy spotkań mają stworzyć stałą grupę roboczą, której celem będzie wypracowanie strategii zmian w dotychczasowej polityce przeciwpowodziowej, uregulowanie obecnej sytuacji prawnej i wykonawczej przepisów wodnych (od źródła po ujście i strefę brzegowa morza). Bazą pod debatę są wystąpienia specjalistów prezentujących dobre przykłady z Polski i za granicy, propozycje kierunku zmian, analizę obecnej sytuacji, itp.

– Celem projektu jest stworzenie platformy współpracy w sprawie wypracowania jasnej i efektywnej strategii gospodarowania wodami i polityki przeciwpowodziowej państwa. Jest to szczególnie ważne po ostatnich wydarzeniach powodziowych, gdzie wyraźnie zaostrzył się konflikt na linii zwolennicy i przeciwnicy zabudowy i regulacji rzek, a społeczeństwo jest zdezorientowane powstałą sytuacją w obliczu sprzecznych informacji oraz tragedii jaka dotknęła wielu ludzi – mówi Radosław Gawlik, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

Projekt Wodny Okrągły Stół ma charakter ogólnopolski, a w zamierzeniu ma wpływać na politykę ekologiczną kraju, politykę gospodarowania wodami, tak pod kątem bezpieczeństwa powodziowego społeczeństwa, jak i realizacji zapewnienia dobrego stanu ekologicznego wód całego kraju.

Pierwsze seminarium WOS dotyczyło analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Polsce, drugie oceniało implementację i wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej. Tematyka i program spotkań znajduje się na stronie www.eko-unia.org.pl

– Wnioski z cyklu dyskusji i obrad WOS zostaną uwzględnione w publikacji końcowej. Sformułowane zostaną jako uwagi i zalecenia ciała jakim jest WOS, a następnie przekazane do stosownych organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w kraju – mówi Ewa Leś, wiceprezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj