Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące infrastruktury komunalnej w Polsce w 2011 roku. Część opracowania dotyczy gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej.

Na koniec 2011 roku sieć wodociągowa rozdzielcza wynosiła ponad 278 tys. km i zwiększyła się  w stosunku do roku poprzedniego o 2% (tj. o ok. 5 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2] występuje na terenach województw:  śląskiego (162,9), kujawskopomorskiego (123,2),  łódzkiego (120,7) i małopolskiego (116,6); najmniejsze na terenach województw zachodniopomorskiego (45,2) i lubuskiego (46,8).

Sieć na terenach wiejskich stanowi prawie 78% całkowitej długości sieci w Polsce. W 2011 roku na wsi przybyło ponad 4 tys. km nowej sieci. Największym przyrostem sieci na terenach wiejskich charakteryzują się województwa: mazowieckie (803,1 km), zachodniopomorskie (541,7), wielkopolskie (531,8) i warmińsko-mazurskie (467,2). W województwie opolskim, lubuskim i małopolskim przyrost kształtował się poniżej 100 km w ciągu roku.

Najwyższe zużycie wody przez gospodarstwa domowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca odnotowano w województwach mazowieckim (36,5 m3) i wielkopolskim (35,5), podczas gdy najniższe w województwach podkarpackim (22,2) i lubelskim (26,6).

Wskaźnik ten wahał się w miastach od 41,1 m3 w województwie mazowieckim do 29,7 m3 w podlaskim, natomiast na terenach wiejskich od 34,9 m3 w województwie wielkopolskim do 16,2 m3 w województwie małopolskim.

Długość sieci kanalizacyjnej w 2011 r. wyniosła prawie 118 tys. km i zwiększyła się w stosunku do roku poprzedniego o ponad 9% (tj. w przybliżeniu o 10 tys. km). W układzie przestrzennym największe zagęszczenie sieci [w km na 100 km2] występuje w województwach:  śląskim (99,3), podkarpackim (77,2), małopolskim (70,1) oraz pomorskim (45,3). W ciągu 2011 roku na terenach wiejskich przybyło prawie 8 tys. km nowej sieci (przyrost o 14,4%), a w miastach ponad 2 tys. km (tj. o 4,3%). 

Największy przyrost wystąpił w województwach podkarpackim (1365,1 km) i zachodniopomorskim (994,4) a w wielkopolskim,  świętokrzyskim,  śląskim i mazowieckim ponad 800, natomiast  w pozostałych województwach kształtował się poniżej 650.

Istotne różnice pomiędzy poszczególnymi województwami odnotowano w ilości odprowadzonych ścieków. Wielkości te kształtują się od prawie 208 hm3 w województwie mazowieckim do 30 hm3 w województwie opolskim.

Z uwagi na to, że nie wszystkie obszary zamieszkane są podłączone do sieci kanalizacyjnej, część ścieków odprowadzana jest do systemów przydomowych (zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków). Liczba zbiorników bezodpływowych, w których czasowo składuje się nieczystości ciekłe, spadła z około 2 407 tys. w 2010 roku do 2 359 tys. w roku 2011, przy wzroście liczby przydomowych oczyszczalni ścieków z około 81 tys. w 2010 roku do około 103 tys. w 2011 roku (o 27,7%).

W 2011 roku 70,7% nieczystości ciekłych zostało zebranych przez prywatne przedsiębiorstwa (68,5% w 2010 roku), 29,8% przez firmy z sektora  publicznego (31,2% w 2010 roku), a pozostałe 0,2% przez jednostki stanowiące własność mieszaną między sektorami prywatnym i publicznym (podobnie jak w 2010 r.). Liczba stacji zlewnych, przyjmujących ścieki od użytkowników zbiorników bezodpływowych wyniosła 2 196 przy 2 175 w roku poprzednim.

W roku 2011 zostało zebranych około 24,9 tys. dam3 nieczystości ciekłych, co stanowi wzrost 1% w stosunku do poprzedniego roku. Około 65,2% zebranych nieczystości ciekłych pochodziło z gospodarstw domowych, 26,5% z budynków jednostek prowadzących działalność gospodarczą, a pozostałe 8,3% z budynków użyteczności publicznej (w 2010 r. odpowiednio 65,7%, 26,2% i 8,1%).

źródło: stat.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj