Dziś w Toruniu rozpoczyna się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Wody opadowe – aspekty prawne, ekonomiczne i techniczne”.

Problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych wzbudza duże zainteresowanie władz samorządowych oraz eksploatatorów sieci wodociągowych. Brak jednoznacznych uregulowań prawnych, dotyczących możliwości pobierania przez organy gminy lub przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne opłat od odbiorców korzystających z urządzeń kanalizacji deszczowej, jest barierą dla zmian instytucjonalnych i często uniemożliwia poprawę standardu świadczonych usług w zakresie ochrony środowiska.

W I sesji Konferencji przedstawiony zostanie temat określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz aktualnie przepisy prawne dotyczące obowiązków gmin. Sesja II skupiać się będzie na problemach związanych z funkcjonowaniem, finansowaniem i planowaniem systemów. Omówione zostanie zagadnienie tworzenia programów dla gospodarowania wodami, przykłady wykonania zrównoważonych systemów odprowadzania wód, a także możliwości ich wykorzystania w miejscu opadu.

W drugim dniu Konferencji, poświęconej obciążeniom systemów zagospodarowania wód opadowych i sposobach ich oczyszczania, wybitni specjaliści przedstawią alternatywne rozwiązania dla kanalizacji i możliwości wykorzystania wód opadowych w budynkach. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia miasta Łodzi z 2007 roku, oraz wyniki wieloletnich obserwacji meteorologicznych z Gdańska.

Do udziału w spotkaniu zostaną zaproszeni eksploatatorzy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przedstawiciele jednostek samorządowych oraz firm związanych z gospodarką wodną.

Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych imprezy. Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj