Wiceminister administracji i cyfryzacji Magdalena Młochowska zapowiedziała na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, że wojewodowie nie będą w styczniu 2013 r. występować w trybie nadzorczym wobec gmin, które nie podejmą w terminie uchwał w sprawie opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Oświadczenie Młochowskiej ma związek z toczącymi się pracami nad senackim projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rady gmin powinny do 31 grudnia 2012 r. podjąć uchwały w sprawie wyboru metody naliczania opłaty, w sprawie deklaracji o jej wysokości oraz określenia terminu i częstotliwości jej uiszczania.

Jeżeli tego nie zrobią, zgodnie z przepisami, wojewoda powinien wezwać do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda powinien wydać w tej sprawie zarządzenie zastępcze. Przyjęte w tym trybie zarządzenie wywołuje skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj