Wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski odpowiedział na list spółdzielców, zaniepokojonych zmianą związaną z przejęciem przez gminę gospodarki odpadami.

Wyrazili w nim obawę o organizacyjne aspekty tych zmian i poprosili o podjęcie działań, które ograniczą spodziewany wzrost kosztów. Miasto będzie konsultować ze spółdzielcami m.in. sposób obliczania stawek za wywóz odpadów. Dotychczas prezydent Rafał Dutkiewicz dwukrotnie spotkał się w tej sprawie z Komisją Dialogu Społecznego.

List Wojciecha Adamskiego do spółdzielców:

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na pismo z 13 grudnia br. uprzejmie informuję, że podjąłem szereg działań mających na celu jak najsprawniejsze wprowadzenie nowych zasad gospodarowania odpadami we Wrocławiu.

Zmianę, o której Państwo piszą, spowodowała przyjęta przez Sejm RP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Realizując poszczególne postanowienia tej Ustawy doszliśmy do momentu, w którym należało dokonać wyboru metody naliczania opłaty za odbiór odpadów od mieszkańców Wrocławia. Niestety, uchwalone przez Sejm rozwiązania ustawowe są nieadekwatne do sytuacji w gminach, bardzo rygorystyczne oraz narzucające wybór tylko jednej metody naliczania opłaty, a metody „na sztywno” zostały opisane w Ustawie.

Dlatego też wystąpiłem do Ministerstwa Środowiska o zmianę zapisu Ustawy i – jak wynika z otrzymanej korespondencji – Ustawa będzie zmieniona 4 stycznia 2013 roku. Pozwoliło to zrealizować ustawowy obowiązek ustalenia metody oraz stawki za wywóz odpadów w dwóch czytaniach uchwały Rady Miejskiej Wrocławia. W dniu 28 grudnia Rada Miejska Wrocławia odbyła pierwsze czytanie uchwały, natomiast po dokonaniu zmian ustawowych w dniu 4 stycznia 2013 r. na kolejnych sesjach nastąpi drugie czytanie. Uchwała po pierwszym czytaniu oraz zaproponowane stawki uwzględniają przewidywany koszt gospodarowania odpadami we Wrocławiu, ale czas pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem pozwoli na konsultacje m.in. z prezesami spółdzielni mieszkaniowych oraz innymi zarządcami i właścicielami nieruchomości mieszkalnych.

Głównym celem tych prac jest minimalizacja wzrostu kosztów związanych z gospodarką odpadami dla mieszkańców. Należy jednak pamiętać, że ostateczna cena zostanie ustalona w wyniku przetargu, do przeprowadzenia którego samorządy gminne są zobowiązane ustawowo.

Konieczność korzystania z instalacji biologiczno-mechanicznej w miejscowości Rudna Wielka w gminie Wąsosz wynika z przyjętego planu gospodarowania odpadami przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. W tej sprawie zwróciłem się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego. Mam nadzieję, że wymienione działania pozwolą na podjęcie w drugim czytaniu uchwały o wyborze metody i ustaleniu stawek za gospodarowanie odpadami we Wrocławiu na minimalnym możliwym poziomie.

Jednocześnie bardzo Państwu dziękuję za podjętą inicjatywę.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Adamski

źródło: wroclaw.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj