Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zawarł 16 i 17 września 2010 r. cztery umowy z kolejnymi beneficjentami, którzy otrzymają środki w ramach Prriorytetu III “Środowisko Przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Z Gminą Włoszakowice podpisano umowę o dofinansowaniu w ramach WRPO Działanie 3.2  „Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku”  projektu „Termomodernizacja obiektów szkolnych w Krzycku Wielkim i Włoszakowicach”. Koszt całkowity projektu wynosi 1.876.290,93 zł natomiast wartość dofinansowania – 1.594.847,28 zł (85% kosztów kwalifikowanych).

Z Powiatem Śremskim została podpisana umowa o dofinansowaniu w ramach WRPO Działanie 3.2 projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacją kotłowni i sieci cieplnej”. Koszty całkowite przedsięwzięcia wynoszą 2 274 742,78 zł natomiast wartość dofinansowania: 1 933 531,36 zł.

Z Instytutem Technologiczno – Przyrodniczym w Falentach Oddział w Poznaniu WFOŚiGW  zawarł umowę o dofinansowaniu w ramach WRPO Działanie 3.2 projektu „Termomodernizacja budynków naukowo – laboratoryjnych Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego w Falentach, Oddział w Poznaniu”. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 1.041.920,00 zł a wartość przewidywanego dofinansowania – 725.927,86 zł.
        
Natomiast Gmina Wieleń otrzyma znaczące wsparcie  w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno – ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podpisana umowa przewiduje dofinansowanie projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”. Koszt całkowity projektu wynosi 77.897.762,94 zł a wartość planowanego dofinansowania 40.432.109,02 zł.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj