Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczyna konsultacje programu współpracy partnerskiej; można w nich wziąć udział poprzez formularz online – poinformował w piątek resort. Celem programu są wspólne działania na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju.

Jak podano w komunikacie, program współpracy partnerskiej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na lata 2022-2023 określa możliwości nawiązania współpracy interesariuszy z ministerstwem i obszary współpracy. Resort zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych organizacje pozarządowe, ale także innych interesariuszy, takich jak partnerzy społeczni, organizacje gospodarcze, organizacje strażnicze (watchdogi) oraz środowisko akademickie. W konsultacjach można wziąć udział poprzez formularz online dostępny na stronie: www.gov.pl/web/fundusze-regiony/program-wspolpracy-mr-z-organizacjami-pozarzadowymi.

Przykładowe formy współpracy

W programie – informuje resort – zostały określone przykładowe formy współpracy: konsultacje przygotowywanych w ministerstwie aktów prawnych lub innych dokumentów strategicznych, współorganizacja wydarzeń takich jak konferencje, seminaria, warsztaty, prelekcje eksperckie, członkostwo w zespołach opiniodawczo-doradczych przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej lub Komitetach Monitorujących programy operacyjne, patronat honorowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; działania informacyjno-edukacyjne związane z przygotowaniem opracowań typu raporty, analizy, publikacje, broszury czy newslettery informacyjne.

– Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz pozostałych interesariuszy do współpracy w obszarze działań Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracę realizujemy zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, politykami i programami rozwoju wdrażanymi przez nasz resort. Zależy nam na każdej opinii, dlatego stworzyliśmy formularz, który pozwoli w łatwy sposób zgłosić uwagi – powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Założenia programu

Celem Programu jest budowanie partnerskiej współpracy polegającej na długoterminowym, dobrowolnym i aktywnym udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz interesariuszy we wspólnym realizowaniu działań na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju – wskazano w komunikacie.

Dodano, że współpraca ułatwi interesariuszom kontakt z ministerstwem i zapewni możliwość aktywnego udziału w realizacji zadań publicznych. Efektem wdrożenia programu będzie utworzenie efektywnego modelu współpracy oraz budowanie społecznej odpowiedzialności MFiPR – podkreślono.

Współpraca realizowana jest w zakresie zadań Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w oparciu o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz programy i polityki wdrażane przez ministerstwo. W szczególności współpraca może być realizowana w obszarach: Polityka rozwoju kraju – m.in. koordynacja polityki rozwoju, Fundusze Europejskie – m.in. działania informacyjne i promocyjne w zakresie Funduszy Europejskich, współpraca z Rzecznikiem Funduszy Europejskich, Wsparcie dla firm – m.in. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) oraz współpraca w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD ds. odpowiedzialnego biznesu (KPK OECD), Współpraca międzynarodowa – m.in koordynacja spraw związanych z członkostwem w Unii Europejskiej w ramach działalności ministerstwa, Partnerstwo publiczno-prywatne – m.in. realizacja zadań w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, Dostępność społeczno-gospodarcza dla osób o zwiększonych potrzebach adaptacyjnych – m.in. program Dostępność Plus – Przyjazna Polska.

Czytaj więcej

Skomentuj