– Zanim zetniesz drzewo na swojej posesji, wystąp do Urzędu Miejskiego o zgodę – przypomina ostrowski magistrat. W przeciwnym razie za nielegalną wycinkę grożą właścicielowi nieruchomości wysokie kary. W 2007 roku wydano zgodę na wycinkę na terenie Ostrowa Wielkopolskiego 108 drzew. Nakazano posadzenie 235 drzew ozdobnych i 356 krzewów.

Do uzyskania pozwolenia na wycinkę obliguje ustawa z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Wniosek dotyczy jednak tylko drzew, których wiek przekracza 5 lat lub także drzew owocowych, które rosną w terenie ujętym przez konserwatora jako chroniony.

– Zgodnie z ustawą usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić tylko i wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta, Burmistrza czy Prezydenta Miasta na wniosek właściciela nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Z kolei jeżeli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, zgodę wydaje wojewódzki konserwator zabytków – mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Formularz wniosku można pobrać osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Biurze Obsługi Interesanta lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. Wniosek zawiera informacje dotyczące właściciela nieruchomości, tytuł prawny władania nieruchomością, nazwę gatunku drzewa lub krzewu.

– We wniosku musi także znaleźć się podany obwód pnia mierzonego na wysokości 130 cm, określenie przeznaczenia terenu, przyczyna i termin zamierzonego usunięcia oraz wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Informacje te są wymagane na podstawie ustawy – podkreśla Ewa Kasperek, kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zezwolenie zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego wydawane jest wciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ale żeby usunąć drzewo trzeba wskazać konkretny powód tego zamierzenia np.: drzewo zostało zaatakowane przez pasożyty i zaczyna obumierać, stwarza zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego, ewidentnie niszczy mur budynku mieszkalnego, uległo widocznemu odchyleniu od pionu, stanowi przeszkodę w wykonaniu opłotowania.

– Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się min. do drzew i krzewów których wiek nie przekracza 5 lat, na plantacjach drzew i krzewów, jak również do drzew owocowych, chyba że te rosną na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków bądź są w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – dodaje E. Kasperek.

Zanim zgoda na wycinkę zostanie wydana pracownicy Referatu Ochrony Środowiska udają się na miejsce, na tzw. oględziny. W zależności od powodu usunięcia drzewa  zgoda na wycinkę  uwarunkowana jest posadzeniem kilku nowych na tej samej posesji lub innym wskazanym miejscu.

W 2007 roku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wydano zgodę na wycięcie 108 drzew – posadzono 235 drzew ozdobnych i 356 krzewów. W pierwszym półroczu 2008 roku (dane do końca lipca) wydano decyzje na wycinkę 19 drzew, nasadzono 70 drzew ozdobnych i 10 krzewów.

– Decyzja o ilości nasadzeń zależy od wielu czynników. Zdarza się tak, że nie nakazujemy nowych nasadzeń. Jesli taka decyzja jednak jest, to nowych nasadzeń nie może być mniej niż usuwanych drzew. Zwykle w miejsce jednego wyciętego jest decyzja o nasadzeniu trzech lub czterech drzew. Ale są sytuacje szczególne, stąd trudno uogólniać – dodaje E. Kasperek.

źródło: ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj