Ministerstwo Rozwoju Regionalnego apeluje, by nie stosować obowiązującej wersji „Wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych”.

Jak czytamy w komunikacie MRR, „w opinii Komisji Europejskiej istnieje zasadnicza niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne”.

Zarzuty dotyczą w szczególności nieprawidłowego transponowania do polskiego porządku prawnego pojęcia „zezwolenia na inwestycję” oraz jego umiejscowienia w chronologii polskiego procesu inwestycyjnego.

„Komisja Europejska przywiązuje ogromną wagę do przeprowadzania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko zgodnie z prawem unijnym, wobec czego konsekwencją pozostawania w sporze z Komisją Europejską w opisanej powyżej kwestii będzie brak akceptacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach całej perspektywy 2007-13.

Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy i do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie polskim będzie akceptowała jedynie te inwestycje, dla których strona polska wykaże przeprowadzenie oceny środowiskowej zgodnie z prawem wspólnotowym.

W związku z powyższym Minister Rozwoju Regionalnego przygotowuje w przedmiotowych Wytycznych MRR niezbędne zmiany, które wskażą beneficjentom sposób postępowania w okresie przejściowym tj. do czasu wejścia w życie znowelizowanych polskich przepisów. Jednocześnie Minister Środowiska przygotowuje projekt ustawy wprowadzającej odpowiednie zmiany w przepisach prawa polskiego. Oba dokumenty są obecnie konsultowane ze służbami Komisji Europejskiej w celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji Europejskiej dla tych zmian.

W związku z opisaną powyżej sytuacją, Minister Rozwoju Regionalnego zaleca niestosowanie obowiązującej wersji Wytycznych z dnia 23 listopada 2007 r. – formalnie zostaną one uchylone poprzez umieszczenie odpowiedniego Komunikatu w Monitorze Polskim w możliwie najkrótszym terminie, po spełnieniu wymogów proceduralnych” – czytamy w komunikacie resortu rozwoju regionalnego.

źródło: mrr.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj