Parlament Europejski przyjął sprawozdanie Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych, w którym zawarto zalecenia dotyczące przyszłej polityki UE w dziedzinie zapobiegania zmianom klimatycznym.

Przypominając o dążeniu do ograniczenia wzrostu temperatury poniżej 2°C, posłowie zalecają ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 25% do 40% do roku 2020 i o co najmniej 80% do 2050. Parlament formułuje szczegółowe zalecenia, które powinny zostać wdrożone w kluczowych sektorach gospodarki.

W obszernym sprawozdaniu Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych posłowie wyrażają zaniepokojenie, że zmiany klimatu są bardziej gwałtowne i mają bardziej poważne negatywne skutki, niż uważano wcześniej. Dlatego Komisja powinna uważnie monitorować i analizować najnowsze odkrycia naukowe, aby właściwie ocenić, czy poziom 2°C będzie wystarczający, aby uniknąć niebezpiecznych zmian klimatu. UE i grupa krajów uprzemysłowionych powinny przyjąć cel w postaci redukcji gazów cieplarnianych o 25% do 40% do 2020 r., a w perspektywie długoterminowej dążyć do obniżenia emisji o przynajmniej 80% do roku 2050 w porównaniu do roku 1999.
 
Parlament podkreśla konieczność "wizjonerskiego kształtowania woli i wykazania wiodącej pozycji w polityce, gospodarce i społeczeństwie, które pozwolą właściwie podejść do wyzwań ekonomicznych, ekologicznych i społecznych", jakie stawia czas przemian energetycznych i klimatycznych.
 
Sprawozdanie zawiera szeroki zakres działań, które – w opinii posłów – powinny zostać podjęte w takich dziedzinach jak energetyka, biopaliwa, wydajność energetyczna, logistyka, turystyka, przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, rolnictwo i hodowla zwierząt, leśnictwo, ochrona gleb, zarządzanie zasobami wodnymi, rybołówstwo, utylizacja odpadów, zdrowie, edukacja, rozwój technologiczny, szkolenia i podnoszenie świadomości odbiorców i konsumentów.
 
Wśród najważniejszych rekomendacji, jakie znalazły się w sprawozdaniu wymienić należy:

 •  20% wzrost efektywności energetycznej do 2020 r. i konkretne tymczasowe cele obniżania emisji,
 • współpraca partnerska z krajami trzecimi basenu Morza Śródziemnego w zakresie produkcji energii słonecznej,
 • osiągnięcie zerowego zużycia energii netto w nowych budynkach mieszkalnych do 2015 roku, a w nowych budynkach komercyjnych i publicznych do 2020 roku z możliwością rozszerzenia tego celu w dłuższej perspektywie i objęcia nim budynków remontowanych,
 • utworzenie europejskiej wspólnoty energii odnawialnej w celu wspierania projektów badawczych i pilotażowych,
 • wsparcie działań badawczo-rozwojowych zmierzających do opracowania przełomowych technologii transportowych przyjaznych dla środowiska naturalnego, takich jak wodór, energia elektryczna, ogniwa paliwowe, hybrydy czy zaawansowane biopaliwa,
 • wypracowanie celów ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, w tym metanu i podtlenku azotu w sektorze rolnictwa,
 •  utworzenie europejskiego funduszu klimatycznego i/lub odpowiednich funduszów w państwach członkowskich,
 • rozwój europejskiej infrastruktury transportu energii,
 • poszerzanie wiedzy obywateli i tworzenie zachęt do ograniczania emisji w sposób dostępny pod względem finansowym, np. poprzez opracowanie informacji o udziale węgla w produktach i usługach,
 • umożliwienie przeprowadzania bezpłatnych audytów energetycznych, aby obywatele mogli ograniczyć swoje zużycie energii oraz emisje,
 • wsparcie apelu ONZ o „nowy zielony układ" (Green New Deal).

Posłowie uznają istnienie różnego podejścia państw członkowskich w zakresie energii jądrowej. Nalegają, aby Komisja zwróciła w związku z tym szczególną uwagę na odpady radioaktywne i pełen proces ich odzyskiwania w celu poprawy bezpieczeństwa.
 
Posłowie uważają, że w przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej, zmiany klimatyczne i środki na działania do ich zwalczania powinny stać się najwyższym priorytetem. Chcą również zwiększyć wydatki na walkę ze zmianami klimatycznymi w krajach trzecich oraz wzywają do zintegrowania z programami pomocowymi wymogów redukcji emisji i działań dostosowawczych do skutków zmian klimatu.
 
Parlament Europejski zadecydował o powołaniu Komisji tymczasowej ds. zmian klimatycznych 25 kwietnia 2007 roku. Sprawozdanie końcowe stanowi podsumowanie kilkunastomiesięcznej pracy komisji. W załącznikach do sprawozdania zawarte zostały dokumenty robocze, takie jak program prac, protokoły sesji tematycznych, współpraca z mediami, opracowania, protokoły z delegacji wyjazdowych.

źródło: Parlament Europejski

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj