Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków dla przedsięwzięć w ramach programu „Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych”.

Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Wnioski można składać do 31 października bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW albo przesłać drogą pocztową na adres:
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Rekultywacja – konkurs"
 
Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do kancelarii NFOŚiGW. W ramach konkursu można składać projekty polegające na zamykaniu i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dla których została wydana decyzja o ich zamknięciu określająca datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na nie później niż do dnia 31 grudnia 2009 r.
 
Warunkiem ubiegania się o przyznanie dofinansowania jest spełnienie następujących kryteriów:
– powierzchnia rekultywowanego obszaru, którego dotyczy wniosek nie może być mniejsza niż 2 ha, przy czym wniosek może dotyczyć składowisk będących w zarządzaniu różnych podmiotów.
– wartość wnioskowanej kwoty ze środków NFOŚiGW na rekultywację 1 ha nie może przekroczyć 500 tys. zł.
– data zakończenia realizacji przedsięwzięcia określona na nie później niż 31.12.2014 r.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, które nie będą kontynuowały działalności związanej ze składowaniem odpadów komunalnych.

CCJ 300 x 250

Program, formularze wniosków, oraz wytyczne dot. zamykania składowisk znajdują się na stronie:
http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/ochrona-ziemi/zamykanie-i-rekultywacja-skladowisk-odpadow-komunalnych-/
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel: (22) 45-90-405, lub pod adresem rekultywacja@nfosigw.gov.pl


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj