Polski Komitet Energii Elektrycznej jest przeciwko podnoszeniu celu wykorzystania OZE w ciepłownictwie, sprzeciwia się też planom zmiany kryteriów dla biomasy w projekcie kolejnej nowelizacji dyrektywy OZE (RED III).

Komitet – organizacja polskiego sektora elektroenergetycznego – poinformował w poniedziałek, że w jego ocenie nowe cele dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym są zbyt ambitne. Zgodnie z projektem, dla krajów, w których udział OZE w tym sektorze nie przekracza 50 proc., jego wzrost do 2030 r. powinien być na poziomie 1,1 pkt proc. rocznie. Natomiast dla krajów wykorzystujących odpady, wzrost powinien być na poziomie 1,5 pkt proc. rocznie, z zastrzeżeniem, że odpady mogą pokryć do 40 proc. rocznego wzrostu udziału OZE.

PKEE uważa te cele za zbyt ambitne, szczególnie w kontekście ograniczeń dla gazu, ograniczonych możliwości stosowania pomp ciepła oraz ograniczanie w podaży biomasy, na skutek projektowanej zmiany kryteriów zrównoważonego rozwoju dla niej. Komitet postuluje, by do celu dla ciepłownictwa zaliczać także energię elektryczną z OZE, wykorzystywaną do wytwarzania ciepła i chłodu i w rezultacie wsparcia elektryfikacji tych sektorów.

Komitet opowiada się za utrzymaniem indykatywnego charakteru celu wyznaczonego dla systemów ciepłowniczych. PKEE wyraził też zaniepokojenie rozszerzeniem kryteriów zrównoważonego rozwoju dla paliw z biomasy. “Dalsze ograniczenia rodzajów surowców stosowanych do wytwarzania energii mogą zagrozić wykorzystaniu energii odnawialnej w Polsce, a tym samym realizacji celów UE, zwłaszcza w sektorze ciepłowniczym” – ocenia organizacja.

Nie popiera też wyłączenia od 2027 r. wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z biomasy w instalacjach wytwarzających wyłącznie energię elektryczną, nowej zasady hierarchii postępowania z biomasą oraz obniżenia do 5 MWt obecnego progu stosowania kryteriów dla paliw z biomasy.

Czytaj więcej

Skomentuj