EASE – Europejskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii, wraz z 12 krajowymi stowarzyszeniami magazynowania energii działającymi w całej Europie, napisało do Komisji Europejskiej list otwarty, w którym wyrażają zaniepokojenie brakiem uwagi i zbyt małym finansowaniem technologii magazynowania energii w procesie jej odzyskiwania. Wśród syngatariuszy listu jest Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności.

Stowarzyszenia wzywają Komisję Europejską do dokładnego przeglądu krajowych planów, aby upewnić się, że spełniają one cel 37 proc. wydatków na klimat oraz do rozważenia, czy przeznaczają wystarczające środki na rozwiązania w zakresie magazynowania energii.

Po dokonaniu przeglądu 23 przedstawionych do tej pory krajowych planów odbudowy, wiele z nich – według stowarzyszeń – wydaje się nie odpowiadać ambicjom klimatycznym Unii. Sektorowi magazynowania energii poświęca się zbyt mało uwagi i środków finansowych, a wiele państw członkowskich w ogóle nie wspomina o magazynowaniu energii w swoich planach, podczas gdy inne wybierają niewielką liczbę rozwiązań w tym zakresie.

“Biorąc pod uwagę znaczenie magazynowania energii dla realizacji priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu, inwestycje w tym sektorze powinny być traktowane priorytetowo w ramach instrumentu naprawy i odporności. KE jest więc proszona o zalecenie, aby plany zawierały cele w zakresie wdrażania magazynowania energii i wyraźnie określały fundusze na projekty z tym związane oraz przeznaczały pieniądze na wprowadzenie nowych polityk i systemów wsparcia dla czystych technologii energetycznych” – czytamy w liście otwartym.

“Dokonując przeglądu planów, KE powinna dążyć do zwiększenia swoich ambicji i zmotywować wszystkie państwa członkowskie UE do jak najlepszego wykorzystania wyjątkowej możliwości oferowanej przez instrument naprawy i odporności. Sektor magazynowania energii jest gotowy do odegrania swojej roli w przyspieszeniu przejścia na system o zeroemisyjnej energietyki i będzie nadal współpracować z decydentami unijnymi oraz krajowymi, aby zapewnić, że polityka UE w zakresie zielonego ładu i naprawy  po pandemii COVID-19 może pomóc uwolnić potencjał technologii magazynowania energii” – dodano.

– Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, które w KPO uwzględniły konkretne środki na rozwój rynku magazynowania energii. To ważna decyzja potwierdzająca, że ​​polski rząd rozumie rolę, jaką technologia magazynowania energii odegra w dekarbonizacji gospodarki. Jednak według PIME, zadeklarowana w KPO kwota 200 mln euro będzie niewystarczająca. Dlatego nasza organizacja uruchomiła specjalne forum ekspertów w postaci Grupy Roboczej ds. Krajowego Planu Finansowania Magazynowania Energii w Polsce. W jej ramach powołaliśmy dziewięć zespołów zadaniowych, których rolą jest opracowanie, w ściśle określonych obszarach rynku magazynowania energii, propozycji efektywnego wykorzystania środków unijnych w ramach KPO oraz innych środków publicznych, a także rekomendacja realizacji projektów pilotażowych z wykorzystaniem technologii magazynowania energii, ze szczególnym uwzględnieniem nowych modeli biznesowych – powiedział Krzysztof Kochanowski, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Izby Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME.

W skład powołanych zespołów wchodzą nie tylko członkowie PIME, ale także szerokie grono ekspertów z różnych firm i instytucji, którym zależy na rozwoju technologii i rynku usług magazynowania energii.

– W następstwie tego działania rozpoczęliśmy proces pozyskiwania szerokiego poparcia dla tej inicjatywy poprzez przystąpienie do Umowy w sprawie Krajowego Planu Finansowania Magazynowania Energii w Polsce. Zapraszamy wszystkie instytucje i firmy, które chcą przyłączyć się do tej inicjatywy. W PIME jesteśmy otwarci na dyskusje i działania na rzecz rozwoju rynku magazynowania energii. Porozumienie w sprawie Krajowego Planu Finansowania Magazynowania Energii w Polsce jest pierwszą tego typu inicjatywą branżową w kraju. A przystąpienie PIME do inicjatywy EASE pozwala nam skuteczniej działać także na forum UE, aby pozyskać więcej środków na rozwój magazynowania energii w Polsce – podsumował Krzysztof Kochanowski,

Lista otwarty do KE podpisały stowarzyszenia: AEPIBAL (Hiszpania), AKU-BAT CZ (Czechy), APSTE (Bułgaria), ASEALEN (Hiszpania), ATEE (Francja), BVES (Niemcy), EASE (UE), Elettricità Futura (Włochy), ENERGYIN (Portugalia), Energy Storage Ireland, Energy Storage NL (Holandia), PIME (Polska), Słowacki Związek Baterii.

Czytaj więcej

Skomentuj