21 lipca br. podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister Ewa Junczyk-Ziomecka wręczyła w Pałacu Prezydenckim 18 osobom decyzje Szefa Kancelarii RP o powołaniu w skład Zespołu Prezydenta RP do opracowania projektu ustawy regulującej status dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Puszczy Białowieskiej. Przewodniczącym Zespołu wybrano prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego, Zastępcami Przewodniczącego zostali – prof. Tomasz Wesołowski oraz dr Bogdan Jaroszewicz, Sekretarzem Zespołu – Stefan Jakimiuk.
Zespół ma charakter interdyscyplinarny; reprezentowane są w nim wszystkie środowiska: naukowe, społeczne, ekologiczne i samorządowe. Jego trzon stanowią naukowcy specjalności nauk leśnych i biologicznych, profesorowie prawa i ekonomii ochrony środowiska, architekt i urbanista, osoba odpowiedzialna za sprawy dziedzictwa kulturowego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także przedstawiciel Lasów Państwowych i samorządu terytorialnego.


W skład Zespołu weszli:
prof. dr hab. Marek Górski (prof. nauk prawnych, specjalność: prawo ochrony środowiska, europejskie prawo środowiska, prawo administracyjne);
prof. dr hab. inż. Jerzy M. Gutowski (prof. nauk leśnych, specjalność: entomologia);
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (prof. nauk biologicznych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody);
prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski (prof. nauk leśnych, specjalność: ekologia zwierząt i lasu, ochrona przyrody);
prof. dr hab. Kazimierz Rykowski (prof. nauk leśnych; specjalność naukowa: ekologia, fitopatologia leśna, ochrona lasu);
prof. dr hab. Tomasz Wesołowski (prof. biologii, specjalność naukowa: ekologia, etologia, ornitologia, zoologia);
prof. dr hab. Jan Marek Wójcik (prof. nauk biologicznych, specjalność: biologia, genetyka populacyjna i ewolucja ssaków);
prof. dr hab. Tomasz Żylicz (prof. ekonomii, specjalność naukowa: mikroekonomia, ekonomia ochrony środowiska);
dr inż. Andrzej Tomasz Bobiec (dr nauk leśnych, specjalność: ekologia, ochrona przyrody);
dr inż. Bogdan Jaroszewicz (dr nauk biologicznych, specjalność: ekologia, entomologia);
dr inż. Andrzej Korbel (architekt i urbanista);
mgr inż. Bolesław Bielicki (leśnik);
mgr Stefan Jakimiuk (mgr biologii, Kierownik Projektu „Białowieski Park Narodowy” WWF Polska);
mgr Krzysztof Niedziałkowski (mgr ekonomii i prawa, specjalność: prawne i ekonomiczne aspekty ochrony przyrody, doktorant Instytutu Studiów Społecznych UW);
mgr inż. Paweł Pawlaczyk (mgr inż. gospodarki leśnej);
mgr Mirosław Stepaniuk (mgr geografii, specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska, doktorant w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie);
mgr inż. Janusz Zaleski (mgr ekonomii i mgr inż. leśnictwa; przedstawiciel Lasów Państwowych);
Krzysztof Tołwiński (Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, przedstawiciel lokalnych władz).

W posiedzeniach Zespołu udział brać będzie również przedstawiciel Ministerstwa Środowiska – dr inż. Konrad Tomaszewski – Główny Analityk Lasów Państwowych, Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Przeglądu Prawa w Zakresie Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Zadaniem prezydenckiego Zespołu jest wypracowanie najdoskonalszych rozwiązań przyrodniczo-społecznych dla tego obszaru, odpowiadających w sposób możliwie jak najlepszy interesom i Puszczy i ludzi. Celem jest ochrona Puszczy, rozumiana jako umiejętność zachowania i racjonalnego wykorzystania dóbr przyrodniczych, z równoczesną stymulacją rozwoju lokalnych społeczności, korzystających z ich bliskości.
Założenia te realizowane będą przy pełnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego oraz zróżnicowania etnicznego i religijnego regionu Puszczy Białowieskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj