Dziś Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbędzie się inauguracja projektu pn. “Człowiek, środowisko, integracja”. W latach 2008-2010 Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne “Tilia” będzie prowadzić edukację ekologiczną dla ponad 16 tys. uczniów.

Celem projektu jest promocja i wprowadzanie w społeczeństwie zasad zrównoważonego rozwoju – chodzi o podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców i zachęcanie ich, by w życiu codziennym dokonywali wyborów sprzyjających zarówno ich zdrowiu, jak i ochronie środowiska naturalnego.

Projekt jest skierowany do placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim i współfinansowany przez Unię Europejską  i Gminę Miasta Toruń. Jego przewidywany koszt na lata 2008-2010 wyniesie 444 667 euro, z czego 85 proc., czyli 377 967 euro to środki unijne (tzw. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego), a 15 proc. środki własne Gminy Miasta Toruń – 66 700 euro.

Realizację projektu Gmina Miasta Toruń powierzyła organizacji pozarządowej – Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu "Tilia". W porozumieniu ze starostwami i gminami województwa kujawsko-pomorskiego zostanie utworzona sieć "zielonych" szkół. Podczas różnego typu zajęć, warsztatów, imprez, kampanii i konkursów uczniowie będą poznawać zasady racjonalnego korzystania ze środowiska i zasobów przyrodniczych, będą uwrażliwiani na piękno i kruchość przyrody. Program ma im uzmysłowić ich znaczenie w środowisku społecznym i przyrodniczym oraz wpływ czystego środowiska na stan ich własnego zdrowia. Przewiduje się, że z zajęć zorganizowanych skorzysta 16 tys. uczniów, a w programie sieci "zielonych" szkół weźmie udział co najmniej 250 placówek z województwa kujawsko-pomorskiego.

Edukacja będzie  się odbywać  zarówno w bazie projektu – Szkole Leśnej na Barbarce, jak i w poszczególnych gminach i szkołach województwa kujawsko-pomorskiego. Przeszkoleni nauczyciele koordynatorzy będą otrzymywać materiały informacyjne i promocyjne zgodnie z harmonogramem działań. Wymiana informacji będzie możliwa również dzięki forum na stronie internetowej Szkoły Leśnej na Barbarce.  

źródło: torun.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj