Do końca czerwca 2016 r. muszą zostać zaktualizowane wszystkie obecnie obowiązujące wojewódzkie plany gospodarki odpadami. W związku z tym pojawia się pytanie, w jakiej formie wyznacza się oraz zmienia granice regionów gospodarowania odpadami komunalnymi.

W obecnej chwili zgodnie z postanowieniami 21 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r, o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) zakazuje się przetwarzania:

  1. zmieszanych odpadów komunalnych,
  2. pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania,
  3. odpadów zielonych
  • poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

W związku z tym zarówno z punktu widzenia podmiotów zajmujących się zagospodarowaniem odpadów komunalnych, jak i gmin odpowiedzialnych za zorganizowanie systemu ich odbierania bardzo istotne staje się ustalenie, w jakim regionie się znajdują oraz jaki ewentualnie mają na to wpływ. Podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi w myśl art. 35 ust. 4 ustawy o odpadach ma miejsce w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Zaliczenie gminy do jednego konkretnego regionu nie oznacza jednak, że jest to stan nieodwracalny. W praktyce ich funkcjonowania okazało się bowiem, że nie odpowiadają one do końca występującym w terenie uwarunkowaniom faktycznym. Rozwiązania tak postawionego problemu należy poszukiwać w przepisach prawa stanowiących podstawę do wyznaczania tych regionów. Zgodnie z postanowieniami art. 35 ust. 4 pkt 1 ustawy o odpadach (o czym była mowa wyżej) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu ma miejsce w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.  W myśl zaś ust. 5 tego przepisu „Region gospodarki odpadami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o których mowa w ust. 6; regionem gospodarki odpadami komunalnymi może być również obszar gminy liczącej powyżej 500 tys. mieszkańców”.

Dalszą część artykułu można przeczytać w serwisie PrawoDlaSamorządu.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj