Komisja Europejska przyjęła plan działania, którego celem jest przekształcenie do 2050 r. Unii Europejskiej w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. W planie działania opisano racjonalny pod względem kosztów sposób osiągnięcia celu polegającego na zmniejszeniu do 2050 r. emisji gazów cieplarnianych o 80-95 proc. w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Musimy już teraz rozpocząć przechodzenie na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną. Im dłużej będziemy zwlekać, tym będzie to droższe. Ponieważ ceny ropy nadal rosną, Europa płaci co roku coraz wyższe rachunki za energię i staje się coraz bardziej wrażliwa na gwałtowne skoki cen. Zatem opłaca się od razu rozpocząć przekształcanie gospodarki. Korzystne jest to, że nie musimy czekać na przełomowe rozwiązania technologiczne. Gospodarkę niskoemisyjną można budować w oparciu o dalszy rozwój wypróbowanych technologii stosowanych już w chwili obecnej. Przejście to wymaga udziału wszystkich sektorów gospodarki, w tym rolnictwa, budownictwa i transportu. Nakreślając najbardziej efektywną pod względem kosztów ścieżkę przejścia Europy na gospodarkę niskoemisyjną nasz plan działania dostarcza jasnych i przewidywalnych ram dla przedsiębiorstw i rządów, dla opracowania przez nie niskoemisyjnych strategii i przygotowywania inwestycji długoterminowych – mówi Connie Hedegaard, Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu

"Aby osiągnąć dwudziestoprocentową oszczędność energii, niezbędne może okazać się odłożenie pewnych uprawnień do emisji z puli uprawnień, które miały być sprzedawane na aukcji przez państwa członkowskie począwszy od 2013 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Nastąpiłoby to stopniowo, z poszanowaniem uprawnień do emisji będących już w posiadaniu przedsiębiorstw. Bez takiej rezygnacji z uprawnień oszczędności energii osiągnięte przez dane przedsiębiorstwo doprowadziłyby, poprzez relatywnie niższy popyt na uprawnienia, do spadku ich cen. Mogłoby to zachęcić inne przedsiębiorstwa do zwiększenia produkcji, a co za tym idzie większego zużycia energii oraz wzrostu emisji dwutlenku węgla. W rezultacie oszczędności energii netto byłyby niskie lub żadne. Ponadto, ze względu na stały pułap emisji w ramach ETS, nie odnotowano by żadnej redukcji emisji netto. Rezygnacja z uprawnień pozwoliłaby zneutralizować omówiony powyżej skutek, wspierając oszczędności energii netto i redukcje emisji" – czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

Plan działania ma formę komunikatu skierowanego do Rady, Parlamentu Europejskiego i organów UE. Komisja wzywa adresatów tego komunikatu, państwa członkowskie i zainteresowane strony do uwzględnienia planu działania w przyszłym rozwoju polityki krajowej i unijnej, której celem jest doprowadzenie do gospodarki niskoemisyjnej do 2050 r.. Następny etap, zdaniem Komisji, stanowi opracowanie indywidualnych, sektorowych planów działania we współpracy z zainteresowanymi sektorami. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj