Zmienił się sposób klasyfikacji opłat i kar pobieranych przez samorządy z tytułu korzystania ze środowiska, informuje Ministerstwo Finansów. Ma to związek z likwidacją powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska.

Dla ujęcia dochodów z tytułu opłat i kar pobieranych z tytułu korzystania ze środowiska w budżecie jednostki samorządu terytorialnego należałoby przyjąć za najbardziej adekwatny dział 900 – ,,Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90019 – ,,Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz paragrafy:

– 069 – ,,Wpływy z rożnych opłat" z odpowiednią czwartą cyfrą, w przypadku wpływów z tytułu opłat za usuwanie drzew, krzewów, szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian,
– 057 – ,,Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych", z odpowiednią czwartą cyfrą lub
– 058 – ,,Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", z odpowiednią czwartą cyfrą w przypadku wpływów z tytułu kar za usuwanie drzew, krzewów, niewłaściwe składowanie odpadów, naruszenie zasad korzystania ze środowiska.

Natomiast w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach, w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku.

Każdorazowe zaklasyfikowanie dokonanych wydatków będzie zatem wymagało jednoczesnego przeprowadzenia szczegółowej analizy charakteru wydatku i określenia przesłanek służących jego zaklasyfikowaniu do konkretnego paragrafu.

Natomiast o wyborze właściwego paragrafu (np. dotacje, wydatki bieżące lub majątkowe), bądź rozdziału klasyfikacji, decydować będzie wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego kierując się zakresem przedmiotowym gminnych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nałożonymi przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W zależności od sposobu i kierunku wydatkowania przedmiotowych środków, powinno się je sytuować np. w rozdziałach: 01010 – ,,Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", 90095 – ,,pozostała działalność", bądź 92601 – „ Obiekty sportowe".

Natomiast środki pozostałe po zlikwidowanych gminnych i powiatowych funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, mogą być klasyfikowane w rozdziale 90019 – ,,Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" oraz w paragrafie 069 – ,,Wpływy z rożnych opłat", z odpowiednią czwartą cyfrą.”

Podstawa  prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207),

Informacja oprac. na podst. stanowiska MF (ST2-4834-13/SZH/2010/331)

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj