Rząd zajmował się wczoraj zmianami w prawie dotczącym odpadów i recyklingu. Zaproponowane rozwiązania mają przede wszystkim poprawić gospodarkę odpadami uciążliwymi dla środowiska.

Nowe przepisy ustawy o odpadach wprowadzają procedurę umożliwiającą zamknięcie z urzędu składowisk odpadów. Wprowadzają też zakaz składowania odpadów palnych selektywnie zebranych, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., a dla ulegających biodegradacji selektywnie zebranych – od 1 stycznia 2013 r.

Przewidziano możliwość uzyskania jednej decyzji administracyjnej, ważnej w całym kraju, zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Taką decyzję będzie musiał uzyskać wytwórca odpadów prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług dotyczących budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, a także sprzątania, konserwacji i napraw.

Jak przekonuje Centrum Informacyjne Rządu, powinno to pozytywnie wpłynąć na działalność firm, bo zmniejszy się liczba czynności administracyjnych. "Przepis ten ułatwi prowadzenie działalności polegającej np. na usuwaniu azbestu z budynków lub oczyszczaniu zbiorników zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi" – czytamy w komunikacie CIR..

W ustawie dodano przepis zakazujący zbierania określonych grup odpadów, których gromadzenie – poza instalacjami przeznaczonymi do ich odzysku lub unieszkodliwiania – jest nieuzasadnione z uwagi na ochronę środowiska. Dotyczy to pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych, zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych, a także odpadów z unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Zaproponowano także zmiany w przepisach dotyczących ewidencji odpadów. Zobowiązano marszałka województwa do weryfikacji danych, dostarczanych przez posiadaczy odpadów, w zbiorczych zestawieniach. Uszczegółowiono obowiązki zarządzającego spalarnią odpadów.

Zaproponowano też zmianę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że Inspekcja Ochrony Środowiska będzie mogła sprawdzić, czy właściciel stacji demontażu pojazdów – co nakazuje prawo – ubezpieczył posiadane pojazdy od odpowiedzialności cywilnej.

W ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zaproponowano przepis, umożliwiający rozliczenie osiągniętego przez stacje demontażu poziomu odzysku i recyklingu na podstawie ewidencji odpadów. Oznacza to rezygnację z zaświadczeń potwierdzających odzysk i recykling, wystawianych dla przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu. Ta zasada miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2011 r.

Przewidziano zaostrzenie kar za działania niezgodne z ustawami: o odpadach i o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W niektórych przypadkach grzywny zostaną zastąpione administracyjnymi karami pieniężnymi.

źródło: KPRM

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj