Zbliża się termin przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z ustawą, wytwórca lub posiadacz odpadów musi złożyć zestawienie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

12 marca 2010 weszła w życie nowelizacja ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. 2010 nr 28 poz. 145). Wprowadza ona kary pieniężne. Jeżeli posiadający odpady lub je transportujący, mimo iż jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, przekazywania wymaganych informacji, sporządzania, przekazywania zbiorczego zestawienia danych, sporządzania podstawowej charakterystyki odpadów lub przeprowadzania testów zgodności, nie wykonuje tego obowiązku czy też wykonuje go nieterminowo albo też niezgodnie ze stanem rzeczywistym musi się liczyć z karą w wysokości 10 tys. zł.

Oprócz tego nowe przepisy od 2011 r. zmieniają termin składania zbiorczych zestawień danych na dzień 15 marca. Wprowadzają też ułatwienia dla przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, a także sprzątania, konserwacji i napraw. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą będą mogli oni uzyskać jedną decyzję administracyjną o zasięgu ogólnopolskim, zatwierdzającą program gospodarki odpadami.

źródło: silesia-region.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj