13 lutego 2009 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wytyczne regulują prawa i obowiązki Instytucji Zarządzającej, instytucji pośredniczących i wdrażających oraz beneficjentów w zakresie prowadzenia kontroli w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Aktualizacja dokumentu dotyczy przede wszystkim:

– uszczegółowienia zakresu kontroli projektu na miejscu, wprowadzenia dwóch nowych rodzajów kontroli:
          kontrole projektów na podstawie pre-umów,
          kontrole po zakończeniu realizacji projektu;
– określenia zasad weryfikacji poświadczeń i deklaracji wydatków;
– uszczegółowienia zakresu weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność;
– doprecyzowania zasad realizacji procesu kontroli.

Dodatkowo, wytyczne określają zasady nakładania korekt finansowych w przypadku naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wytycznych został załączony dokument (załącznik nr 10) pod nazwą Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE  (tzw. taryfikator). Włączenie taryfikatora do wytycznych spowodowane jest koniecznością zapewnienia możliwości skutecznego zastosowania przewidzianych w nim poziomów korekt w procesie wydawania wobec beneficjentów tzw. decyzji o zwrocie na mocy art. 211 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wytyczne są stosowane od dnia publikacji w Monitorze Polskim.

Wytyczne można pobrać  tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj