Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich, które się odbyło 23 października w Częstochowie, prezydenci i burmistrzowie dyskutowali m.in. na temat zmian w prawie dotyczącym odpadów.

Zaopiniowano założenia projektu ustawy o odpadach przygotowane przez Ministerstwo Środowiska. Największe kontrowersje wywołał brak zapisu o publicznej własności strumienia odpadów, co uniemożliwia samorządom kontrolę nad nim. Nie usatysfakcjonowała zebranych informacja, że podobno taki zapis ma znaleźć się w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Zdaniem Ryszarda Grobelnego, prezydenta Poznania i prezesa ZMP, w założeniach do ustawy muszą znaleźć się ogólne zasady i instrumenty kontroli nad strumieniem odpadów. Przedstawiciele miast domagają się od rządu czystego, scentralizowanego modelu z publicznym władztwem nad odpadami, który będzie uwzględniał w planie województwa faktyczny stan.

Pozytywną opinię uzyskały projekty ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, o odpadach wydobywczych, projekt założeń ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (BGK), a także rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest.

źródło: ZMP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj