W marcu do beneficjentów ze Śląska trafiło 28,22 mln zł ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a od momentu uruchomienia programu – 853,35 mln zł, co stanowi 79,3 proc. alokacji dla województwa śląskiego i plasuje region na 14. pozycji wśród wszystkich województw.

Do chwili obecnej w województwie śląskim podpisano umowy o dofinansowanie o łącznej wartości blisko 1,1 mld zł, co oznacza, że zakontraktowano 102,65 proc. wszystkich środków dostępnych dla tego województwa. Pod względem wartości podpisanych umów  Śląsk zajmuje 13 miejsce wśród wszystkich województw.

Od uruchomienia programu zrealizowano płatności w wysokości 853,35 mln zł, co stanowi 79,3 proc. alokacji dla województwa śląskiego. W samym marcu do beneficjentów trafiło prawie 28,22 mln zł.

Na Śląsku realizowanych jest 970 projektów o łącznej wartości dofinansowania w wysokości 1,1 mld złotych, z czego do beneficjentów trafiło 853,35 mln, co stanowi 79,29 proc. alokacji dla województwa śląskiego.

PRIORYTET 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Celem realizacji 1. priorytetu jest wzrost atrakcyjności wszystkich regionów jako miejsca pracy i życia mieszkańców. Działania podejmowane w ramach Priorytetu 1. mają na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i społecznej w miastach oraz poprawę połączeń pomiędzy ośrodkami regionalnymi, co przyczyni się do zwiększenia mobilności zawodowej i przestrzennej mieszkańców, a tym samym do wzrostu dostępu do zatrudnienia i nauki. Priorytet ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

liczba projektów

wartość umów w mln zł

umowy jako % alokacji

wartość płatności w mln zł

płatności jako % alokacji

119projektów

662,33

103,51

500,07

77,50

PRIORYTET 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach:

Celem 2. priorytetu jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym. Wsparcie udostępnione w ramach tego priorytetu ma za zadanie zwiększenie mobilności zasobów ludzkich w regionach, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych mieszkańców. Priorytet ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

liczba projektów

wartość umów w mln zł

umowy jako % alokacji

wartość płatności w mln zł

płatności jako % alokacji

378 projektów

158,24

100,95

109,30

69,73

 

PRIORYTET 3 – Rozwój lokalny

Celem 3. priorytetu jest wzmocnienie rozwoju ośrodków o znaczeniu lokalnym. Realizowane projekty mają się przyczynić do polepszenia stanu infrastruktury technicznej i społecznej o znaczeniu lokalnym, rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz tworzenia mikroprzedsiębiorstw. Priorytet ten jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

liczba projektów

wartość umów w mln zł

umowy jako % alokacji

wartość płatności w mln zł

płatności jako % alokacji

473 projekty

274,56

101,69

240,07

88,92

 

Pełna lista projektów jest dostępna na stronie internetowej www.zporr.gov.pl

źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj