Związek Powiatów Polskich wezwał rząd do przygotowania krajowego planu działań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, tak aby działania na wszystkich szczeblach na rzecz energetyki odnawialnej były spójne i efektywne.

W styczniu Komisja Europejska przedstawiła eko-energetyczny pakiet legislacyjny, w tym projekt dyrektywy o promocji wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Zgodnie z projektem, zobowiązaniem dla Polski jest m.in. osiągnięcie w 2020 r. 15 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii. Rząd polski nie później niż do 31 marca 2010 r. ma opracować plan działań wykazujący, jakimi instrumentami Polska osiągnie ten cel.

Związek Powiatów Polskich w stanowisku przyjętym w tej sprawie wezwał rząd do niezwłocznego opracowania takiego planu działania i „Programu rozwoju energetyki odnawialnej do 2020 r.

Za realny termin do przedstawienia krajowego programu działań ZPP uważa początek grudnia 2008 r., kiedy w Poznaniu ma odbyć się światowa konferencja klimatyczna, która w ramach ratyfikowanej także przez Polskę tzw. Konwencji Klimatycznej ma przyjąć cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2020 r. i dalsze okresy – podkreślił w stanowisku Kazimierz Kotowski, prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Jak podkreśla ZPP, określenie rządowego planu w zakresie odnawialnych źródeł energii byłoby doskonałym przewodnikiem i instrumentem dla samorządów terytorialnych do aktywnego włączenia się w realizację pakietu eko-energetycznego UE.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj