Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, zamieszkały przez ponad 140 tys. osób obszar Żuław Elbląskich zostanie objęty skuteczną ochroną przeciwpowodziową.

10 czerwca 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu mającego na celu zabezpieczenie przed zagrożeniem powodzi. Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu jest częścią większego przedsięwzięcia – Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – do roku 2030”. Realizacja pierwszego etapu (na który składa się 6 projektów) zakończy się w 2015 roku.

Projekt dotyczy budowy i przebudowy 11 stacji pomp oraz 13 odcinków wałów przeciwpowodziowych o łącznej długości ponad 31 kilometrów. Koszt całkowity projektu wynosi 94 mln zł, zaś wartość dofinansowania ze środków Funduszu Spójności sięga prawie 80 mln zł. Jest on realizowany w ramach priorytetu III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przedsięwzięcie przyczyni się w dużym stopniu do ograniczenia szkód materialnych i ekologicznych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz podtopień. Zmniejszy się również zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców regionu. Zabezpieczone zostaną również walory środowiskowe obszaru oraz występujące na nim obiekty dziedzictwa kulturowego, przemysłowego oraz infrastruktury technicznej.

Żuławy Elbląskie zajmują obszar ok. 480 km2. Teren ze względu na swoje położenie narażony jest na występowanie powodzi. Zagrożenie może pojawić się od strony Zalewu Wiślanego, jeziora Drużno oraz Wysoczyzny Elbląskiej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj