Rząd przyjął projekt ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Nowe przepisy mają się przyczynić się m.in. do zwiększenia poziomu zbierania odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ich recyklingu oraz innych form odzysku.

Projekt ustawy zawiera regulacje wynikające z dyrektywy 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, natomiast pozostałe zagadnienia zostały przeniesione z obowiązującej ustawy. Proponowane regulacje mają przede wszystkim spowodować osiągnięcie określonych dyrektywą poziomów w zakresie: zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odzysku, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz uszczelnić system gospodarowania tymi odpadami.

Zgodnie z projektem ustawy:

  • do końca 2015 r. przedsiębiorca wprowadzający sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych będzie zobowiązany do osiągania dotychczasowego minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu, pochodzącego z tych gospodarstw, w wysokości odpowiadającej co najmniej 35 proc. masy wprowadzonego do obrotu sprzętu w poprzednim roku kalendarzowym (4 kg na mieszkańca w roku);
  • od 1 stycznia 2016 r. do końca 2020 r. wprowadzający sprzęt będzie musiał osiągać minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie niższej niż 40 proc. masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach; a w przypadku sprzętu oświetleniowego – nie mniej niż 50 proc.;
  • od 1 stycznia 2021 r. wprowadzający sprzęt musi realizować minimalny roczny poziom zbierania zużytego sprzętu w wysokości nie mniejszej niż 65 proc. masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trzech poprzednich latach.

Zgodnie z projektem ustawy, jedynie trzy podmioty: zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie, odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – będą mogły zajmować się zbieraniem  niekompletnego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego części. Rozwiązanie to ma zminimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów do tzw. punktów skupu złomu i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych, zwłaszcza że postępowanie takie jest niebezpieczne dla ludzi i środowiska.

Wskazano też, że zbieranie i transport zużytego sprzętu mają być prowadzone zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

W projekcie ustawy zawarto nowe rozwiązania dotyczące audytu zewnętrznego. Jego celem będzie sprawdzanie, czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz prowadzący zakłady przetwarzania, przestrzegają prawa ochrony środowiska w szczególności w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem, w tym procesów przetwarzania.

W projekcie ustawy przewidziano przepisy dotyczące przemieszczania zużytego sprzętu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest odpadem. Proponowane rozwiązania mają ograniczyć nielegalny transport odpadów deklarowanych jako sprawny sprzęt. Przewożący taki sprzęt będzie musiał posiadać dokumenty poświadczające, że jest to transport produktów, a nie odpadów. Jednocześnie wskazano sytuacje, w  jakich transportujący nie musi mieć wszystkich dokumentów, np. przy przewożeniu używanego sprzętu do naprawy na podstawie gwarancji.

Nowa ustawa zobowiązuje również sprzedawców detalicznych sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzących sklepy o powierzchni handlowej wynoszącej co najmniej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm. W praktyce oznacza to, że do sklepu będzie można oddać małe sprzęty, np. suszarkę, elektryczną szczoteczkę do zębów – bez konieczności nabycia w nim nowego towaru. Na podstawie nowych przepisów sprzedawca (detaliczny i hurtowy), który dostarczy klientowi nowy sprzęt, np. przywiezie mu lodówkę lub telewizor, musi nieodpłatnie odebrać stary sprzęt, czyli nie będzie mógł za to żądać dodatkowej opłaty.

Przyjęto, że od początku 2016 r., tj. od momentu powstania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, krajowy rejestr przedsiębiorców działających w branży sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony przez marszałka województwa w systemie teleinformatycznym.

Nowa ustawa ma obowiązywać od 1 czerwca 2015 r. (nie dotyczy to części przepisów, dla których wyznaczono inne terminy wejścia w życie). Przestanie jednocześnie obowiązywać regulacja z 2005 r.

Czytaj więcej

Skomentuj