Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 19 lutego br. w Jaśle przyjęto kategorycznie negatywne stanowisko wobec nowych założeń zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.

Zarząd Związku powołał się na poprzednie stanowisko ZMP (zawarte podczas posiedzenia w Koszalinie w 2009 r.) i stanowisko Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Proponowane nowe regulacje mają nałożyć na gminy zasadniczą część odpowiedzialności za szybką zmianę złej sytuacji w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Przewidują m.in. wysokie kary dla gmin, które nie uzyskają oczekiwanych wskaźników, i bardzo słabe administracyjne instrumenty kontrolne wobec podmiotów realizujących zadania własne gmin. Odrzucono takie rozwiązania, gdyż – zdaniem samorządowców –  gminy muszą uzyskać skuteczne instrumenty umożliwiające wywiązanie się z nakładanych zadań, w tym dotyczących kierowania strumienia odpadów do poszczególnych instalacji, ich przerobu i odzysku.

"Jedynym sposobem zapewniającym realny wpływ na gospodarkę odpadami jest własność odpadów przejmowanych od mieszkańców. Takie rozwiązanie jest zgodne z zasadą odpowiedzialności gmin za zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, szanujące zasadę wolnej konkurencji (tryb przetargowy zlecania zadań), umożliwiające realną kontrolę podmiotów działania na rynku (umowy cywilno-prawne z tymi podmiotami), zgodne z zasadami przyjętymi w większości państw członkowskich. Podkreślano, że u podstaw tych postulatów nie leży w najmniejszym stopniu przejmowanie działań, które są i nadal powinny być prowadzone przez spełniające wymogi prawa podmioty gospodarcze.

Zarzuty dotyczące rzekomego zagrożenia z powodu prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy są bezpodstawne. Pojawiły się głosy, że gdyby nie udało się wprowadzić proponowanych przez Związek przepisów, może trzeba będzie zorganizować Śmieciową Procesję na wzór Czarnej Procesji z 18 kwietnia 1991 roku, w której wzięło udział 200 przedstawicieli miast" – czytamy w informacji rzecznika prasowego ZMP.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj