Delegaci siedmiu spółek wodnych, zrzeszonych w Gminnym Związku Spółek Wodnych w Inowrocławiu, spotkali się na walnym zgromadzeniu 12 marca br. Podczas spotkania zatwierdzono związkowe dokumenty oraz udzielono absolutorium ustępującym władzom. Nowym przewodniczącym Zarządu ponownie został wybrany Wojciech Łukasik. Przedstawił on zebranym sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności, omawiając zakres rzeczowy zrealizowanych prac. Objęły one m.in. wykaszanie i odmulanie rowów melioracyjnych, czyszczenie i naprawę urządzeń drenarskich (tj. studzienek i przepustów) oraz wymianę wylotów drenarskich.
Dalszą część obrad plenarnych poświęcono zestawieniu finansowemu oraz sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj