Ministerstwo Środowiska przypomina – od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.  

Obowiązki ewidencji odpadów dotyczą posiadaczy odpadów, w szczególności prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami (zbieranie, odzysk lub unieszkodliwianie) oraz wytwarzających odpady.

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów?

CCJ 300 x 250

Zwolnieni z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach) są m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Nie muszą jej także prowadzić osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne (zgodnie z art. 27 ust. 8).

Takiego obowiązku nie mają także podmioty prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów).

Ponadto zwolnienia z tego obowiązku dotyczą rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Rodzaje i ilość odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

Załącznik do wspomnianego rozporządzenia określa rodzaje odpadów i ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

W stosunku do uchylonego rozporządzenia z 2001 r. wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu z załącznika rozporządzenia dwóch kodów odpadów:

– 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

– 16 02 13* – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12.

Usunięcie tych kodów wynika z konieczności zapewnienia zgodności przepisów krajowych z art. 35 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z  19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy, który to artykuł nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów niebezpiecznych i nie przewiduje zwolnień.

Zgodnie z ustawą o odpadach (art. 3 ust. 1 pkt 32), w przypadku zlecania usług np. wymiany świetlówek, za wytwórcę odpadów należy rozumieć podmiot świadczący usługę, który jednocześnie przejmuje obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

Jednocześnie należy pamiętać, że uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą:

1) podmioty, które:

  1. a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
  2. b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3.

Zatem gdy dany przedsiębiorca wytwarza mniej niż 100 kg rocznie wszystkich odpadów niebezpiecznych (do których również zaliczane są świetlówki) i przekazuje te odpady podmiotowi prowadzącemu tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. sklepy zbierające te odpady), który jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, przedsiębiorca wytwarzający te odpady może nie sporządzać kart przekazania odpadów zgodnie z art. 69 ust 4 ustawy o odpadach.

Rozporządzenie nie dotyczy mieszkańców – osób fizycznych wytwarzających odpady komunalne w gospodarstwach domowych.

Wytwórcy odpadów komunalnych, m.in. mieszkańcy, są zwolnieni ustawowo z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – na podstawie art. 66 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach. W przypadku wytwórców odpadów komunalnych obowiązki ewidencji odpadów zaczynają się na etapie firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu nieruchomości.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj