Czterdzieści cztery polskie miasta biorą udział w specjalnym projekcie Ministerstwa Środowiska, w ramach którego powstaną plany adaptacji do zmian klimatu. Chodzi o to, aby miejscowości były gotowe m.in. na podtopienia, susze, upały czy gwałtowne burze.

O zmianach klimatycznych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców rozmawiano podczas warsztatów Ministerstwa Środowiska. Eksperci-wykonawcy opracowania spotkali się z urzędnikami, aby zdiagnozować najważniejsze wyzwania samorządów w tej kwestii.

Jeden z najważniejszych problemów występujących w miastach to podtopienia i zniszczenia spowodowane przez nawalne deszcze. Często połączone z burzami, należą do najczęściej występujących ekstremalnych zjawisk pogodowych. Wywołują one poważne straty materialne związane między innymi z podtopieniami dróg, budynków prywatnych i obiektów publicznych. Trudno jest im przeciwdziałać, gdyż systemy odprowadzania wód opadowych często nie są dostosowane postępującej zabudowy miasta (uszczelnienia zlewni) a jednorazowa wielkość opadów przekracza założenia projektowe. Niezbędny jest rozwój infrastruktury pozwalającej na retencjonowanie wód opadowych. Tam, gdzie możliwości retencjonowania są ograniczone, wskazana jest modernizacja systemu odwodnienia do prognozowanych warunków klimatycznych.

Z analiz ekspertów wynika, że w dużych miastach sektorami gospodarczymi najbardziej wrażliwymi na zmiany klimatu są: gospodarka wodna, transport i energetyka. Natomiast w sferze społecznej najpoważniejszym wyzwaniem jest ochrona zdrowia ludzi.

Dużym problemem jest zła jakość powietrza, podczas tegorocznej zimy wiele miast borykało się ze smogiem. Dodatkowo, w niektórych miastach, jako wrażliwe na warunki klimatyczne sektory wskazywane były turystyka i bioróżnorodność.

Miasta diagnozują najpoważniejsze problemy wynikające z występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych. Realizowany projekt ma ocenić ich podatność na zmiany klimatu – wrażliwość i potencjał adaptacyjny – oraz wskazać działania adaptacyjne w czterech najbardziej wrażliwych sektorach. Celem projektu jest zwiększenie odporności miast na zmiany klimatu. Projekt „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” będzie realizowany do 2019 roku. Obecnie trwa drugi etap (ocena podatności), którego zakończenie planowane jest we wrześniu 2017 roku.

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj