Komisja Europejska zatwierdziła Program Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja, znany pod nazwą Południowy Bałtyk.

Program Południowy Bałtyk w perspektywie 2014-2020 oferować będzie wsparcie projektów transgranicznych w następujących obszarach: internacjonalizacja i poprawa zdolności do innowacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dziedzictwo naturalne i kulturowe, zielone technologie, poprawa łączności transgranicznej, wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich oraz zwiększenie wydajności współpracy podmiotów lokalnych.

Całkowity budżet na lata 2014-2020 wynosi prawie 103 mln euro  w tym ok. 83 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pierwszy nabór wniosków w Programie planowany jest od 2 listopada do 18 grudnia 2015 r.

Beneficjenci

O wsparcie, w zależności od danej osi priorytetowej Programu, ubiegać się mogą m.in.: władze regionalne i lokalne oraz ich związki i stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, a także szkoły, uniwersytety i instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą. Beneficjentami mogą być także instytucje wspierające/promujące zrównoważony rozwój, innowacyjność oraz przedsiębiorczość,  np. inkubatory przedsiębiorczości oraz izby handlowe, stowarzyszenia formalne, klastry i sieci MŚP (posiadające osobowość prawną). Do programu przystąpić mogą także firmy publiczne lub prywatne (o charakterze publicznym lub non-profit), zajmujące się gminną lub komunalną gospodarką  środowiskową i energetyczną (odpady, woda, ogrzewanie, ochrona jakości powietrza), biura zatrudnienia i administracja rynku pracy, a także izby handlowe, agencje rozwoju biznesu, inkubatory biznesu, parki  technologiczne i inne organizacje finansowe i wsparcia biznesu.

Możliwości współpracy

Program Południowy Bałtyk  umożliwia  międzynarodową współpracę z partnerami z: Litwy (okręgi Kłajpeda, Taurogi i Tylża), Polski (subregiony: szczeciński, koszaliński, słupski, gdański, trójmiejski i  elbląski), Niemiec (powiaty kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie: Nordwestmecklenburg, Rostock, Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald, Miasto Rostock), Danii (regiony Bornholm i Zealand (subregiony: Østsjælland, Vest-og Sydsjælland) oraz Szwecji (regiony terytorialne Kalmar, Blekinge, Skania i Kronoberg).

W województwie warmińsko-mazurskim obszar kwalifikowany programu obejmuje jedynie podregion elbląski. Jednak władze regionalne oraz inne instytucje, które obejmują zasięgiem swojego działania cały region mogą również być partnerem w projekcie. Udział w projekcie może wziąć również instytucja, która ma siedzibę poza obszarem Programu, ale nie ma swojego odpowiednika w tym obszarze, a jej udział jest pożądany z punktu widzenia wspierania rozwoju rejonu Południowego Bałtyku.

Partnerstwo musi obejmować przynajmniej dwóch partnerów z różnych krajów. Polscy, litewscy oraz niemieccy partnerzy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu, natomiast partnerzy ze Szwecji i Danii do 75 proc.

Funkcję doradczą i wspierającą beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego pełni Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Południowy Bałtyk działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj więcej

Skomentuj