Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polscy naukowcy i przedsiębiorcy, którzy podejmą się opracowania innowacyjnych rozwiązań otrzymają w sumie 200 mln zł.

Już we wrześniu rozpoczyna się konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r. i będzie dwuetapowy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w ok. 90 dni od zakończenia danego etapu.

Celem konkursu jest wsparcie najlepszych projektów B+R, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, prowadzących do powstania unikalnych, co najmniej w skali kraju rozwiązań technologicznych. Jednakże najbardziej premiowane będą te projekty, których przewidywane rezultaty będą stanowiły innowację w skali globalnej.

Zgłaszane w konkursie projekty, będą musiały wpisywać się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację. Premiowane będą przedsięwzięcia o wysokim poziomie innowacyjności, a jednym z kryteriów oceny będzie opłacalność wdrożenia.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, których wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi 2 -10 mln zł i które będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może liczyć maksymalnie pięć podmiotów, przy czym udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. – Jestem przekonany, że dzięki umiejętnemu połączeniu wiedzy i talentu z doświadczeniem w komercjalizacji prac B+R, jesteśmy w stanie dokonać przełomu technologicznego w wielu dziedzinach współczesnej gospodarki – powiedział Jarosław Gowin wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs-14142017projekty-aplikacyjne/

Czytaj więcej

Skomentuj