Resort klimatu zaprezentował projekty rozporządzeń ustalających m.in. roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które producenci będą musieli osiągnąć do 2030 r. W drugim projekcie przedstawiono zasady zaliczania masy takich odpadów do odpadów poddanych recyklingowi. Nowe regulacje, dostosowujące naszą legislację do prawa unijnego, mają wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

Jedno z rozporządzeń określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które będą musieli zrealizować wprowadzający opakowania na rynek w latach 2022-2030. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, określenie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych umożliwi płynne osiągnięcie poziomów recyklingu do 2025 r. i 2030 r., przewidzianych w unijnej dyrektywie ds. opakowań i odpadów opakowaniowych.

W rezultacie poziomy te mają kształtować się następująco: w 2022 r. wprowadzający opakowania na rynek będą zobowiązani osiągnąć 59 proc. poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych, w 2023 r. – 61 proc., w 2024 r. – 63 proc., w 2025 r. 65 proc. w 2026 r. – 66 proc., w 2027 r. – 67 proc., w 2028 r. – 68 proc., w 2029 r. 69 proc., zaś w 2030 r. – 70 proc.

W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia podano, że w naszym kraju działa 71 485 podmiotów wprowadzających opakowania na rynek oraz 25 organizacji odzysku opakowań (stan na w 24 września br.). Dodano, że niewywiązanie się przez przedsiębiorców z obowiązku osiągnięcia określonego poziomu recyklingu będzie skutkować nałożeniem na organizację odpowiedzialności producentów dodatkowej opłaty, czyli tzw. opłaty produktowej.

Drugi z projektów rozporządzeń opublikowanych przez ministerstwo klimatu i środowiska określa zasady obliczania masy odpadów opakowaniowych, które będą wliczane do masy poddanej recyklingowi.

“Masa odpadów opakowaniowych będzie mogła zostać zaliczona do poddanych recyklingowi po wykonaniu niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania i innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego recyklingu opakowań” – napisano w uzasadnieniu, a oznacza to, że do masy poddanej recyklingowi nie będą zaliczane inne zanieczyszczenia, które trafią do zakładu przetwarzania wraz z odpadami opakowaniowymi.

“Obecnie za masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi uznaje się masę odpadów, która trafia do zakładu przetwarzania. Zmiana podejścia obliczeniowego wynika z konieczności dostosowania do unijnych regulacji” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Oba rozporządzenia mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, po zakończeniu konsultacji publicznych.

Czytaj więcej

Skomentuj