1 / 5

Wkrótce Komisja Europejska powinna wypłacić niemal 9 mln zł dotacji dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Środki mają zostać przeznaczone na modernizację zakładu.

W najbliższym czasie – w ramach pozyskanych uprzednio a nie rozliczonych dotychczas unijnych środków –  w celu dostosowania technologii zakładu do najnowszych dostępnych rozwiązań planuje się:

  • modernizację linii sortowania w ZUOK „Orli Staw” poprzez zainstalowanie sorterów optoelektronicznych wraz z wyposażeniem, co ma na celu zwiększenie poziomu odzysku odpadów surowcowych przy jednoczesnym ograniczeniu strumienia odpadów kierowanych do składowania, a także podniesienie poziomu automatyzacji procesu sortowania odpadów;
  • budowę linii do produkcji paliwa alternatywnego RDF z wstępnie przygotowanej frakcji odpadów komunalnych w ZUOK „Orli Staw”, co ma na celu zwiększenie poziomu odzysku odpadów z jednoczesnym ograniczeniem strumienia odpadów kierowanego do składowania.

W ramach projektu

Zakład „Orli Staw” jest zarządzany przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, którego głównym celem jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionie. – Związek zrealizował przy 69% współudziale środków unijnych projekt pn. „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”. Komisja Europejska 27 listopada 2002 r. decyzją PH/02/3009 przyjęła Memorandum Finansowe nr 2002/Pl/16/P/PE/030, na podstawie którego zrealizowano ww. inwestycję. Podpisy pod Memorandum Finansowym ze strony polskiej złożono 18 lutego 2003 r. Ostatecznie koszty całego przedsięwzięcia wyniosły 16 881 885,68 euro, z czego dofinansowanie Unii Europejskiej 11 256 132,43 euro. – mówi Piotr Szewczyk, dyrektor Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”. Jak podaje, główną inwestycją w ramach Projektu było wybudowanie w Prażuchach Nowych ZUOK „Orli Staw” który oddano do użytkowania w październiku 2006 r.  Zakład wraz z budową hal przyjęcia i sortowania oraz intensywnego kompostowania i obiektami pomocniczymi jest kompleksowym obiektem przetwarzającym odpady komunalne i posiada status instalacji regionalnej (RIPOK) w regionie X Wielkopolski. – Ponadto w ramach zadania – kontynuuje P. Szewczyk – wybudowano Stację Przeładunkową Odpadów Komunalnych w  Sieradzu oraz zakupiono maszyny i urządzenia technologiczne dla Zakładu oraz sprzęt transportowy i obsługowy.

Zakład wraz z SPO obsługują ok. 330 000 mieszkańców z terenu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z 23 miast i gmin i rocznie jest w stanie przyjąć do zagospodarowania ok. 96 500 ton odpadów.

Bieżące inwestycje

Aktualnie realizowana jest inwestycja polegająca na budowie nowej kwatery składowania odpadów oraz budowie aktywnego systemu odgazowania składowiska. Realizacja aktywnego systemu odgazowania pozwoli na zagospodarowanie biogazu, który powstaje w obrębie składowanych odpadów. Biogaz ten zostanie ujęty i przetworzony na energię elektryczną i energię cieplną, które to później będą wykorzystywane na potrzeby Zakładu. Agregat kogeneracyjny przetwarzający biogaz posiada moc elektryczną 250 kW i moc cieplną 265 kW. Koszt kontraktu na budowę nowej kwatery oraz instalacji odgazowania to 10 920 000 zł.

Związek na bieżąco dokonuje uzupełnienia i wymiany wyeksploatowanego sprzętu i wyposażenia, aby utrzymać sprawność techniczną obiektów, instalacji i wyposażenia.

Czytaj więcej

Skomentuj